System Leadership Header Welsh

Cymdeithion

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn penodi carfan flynyddol o Gymdeithion, pob un yn uwch arweinwyr addysgol sy’n ymarfer ar hyn o bryd.

Mae’r Cymdeithion hefyd yn rhoi cyfleoedd i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol gael mynediad i’w harbenigedd a’u gwybodaeth fel arweinwyr addysgol cyfredol, adnodd amhrisiadwy sy’n sicrhau bod llais y proffesiwn yn cael ei glywed ym mhob un o’n cynllunio, gweithgaredd a myfyrio.

Associates Group Photo

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth

Mae arweinwyr / arweinyddiaeth system yn gysyniad cymhleth ac weithiau dryslyd.

Er ei fod yn ffocws i nifer o systemau addysg ledled y byd yn ystod y degawd diwethaf, nid oes diffiniad sefydlog o arweinwyr / arweinyddiaeth systemau. O ganlyniad, mae llawer o ddehongliadau o beth yw arweinwyr / arweinyddiaeth system, sut y caiff ei drin a phryd y gwyddom ei fod yn gweithio. Hyd yma, mae hyn wedi atal trafodaeth wybodus a hygyrch am natur – a dyfodol – arweinwyr systemau / arweinyddiaeth rhag digwydd yng Nghymru.

Er mwyn creu sylfaen dystiolaeth addas i lywio datblygiad arweinwyr / arweinyddiaeth systemau yng Nghymru, mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi comisiynu’r Athro Alma Harris, arbenigwr blaenllaw ar arweinyddiaeth addysgol, i adolygu’r llenyddiaeth academaidd a pholisi rhyngwladol ac argymell ffyrdd y gellir datblygu arweinwyr / arweinyddiaeth systemau ymhellach yng Nghymru.

SARWEINWYR SYSTEMAU AC ARWEINYDDIAETH SYSTEMAU: ADOLYGU’R DYSTIOLAETH

Cwrdd â'r Cymdeithion

Cohort 1 Group photo
Carfan 1

Alumni

Cohort 2 Group photo
Carfan 2
Cohort 3
Carfan 3
Cohort 4
Carfan 4
Comisiwn 1

Ein Galwad i Weithredu

Ym mis Mehefin 2018 gosodwyd comisiwn gan swyddogion Llywodraeth Cymru i Gymdeithion yng ngharfan 1, o’r enw Sut y gall arweinwyr alluogi cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel sy’n gwella llesiant ac yn sicrhau gwell canlyniadau i bawb?

Comisiwn 2

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Ym mis Mawrth 2019, gosodwyd comisiwn i’r Cymdeithion i archwilio Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus? Roedd y Cymdeithion eisiau cynhyrchu adroddiad a fyddai’n cael effaith uniongyrchol ar y system, a fyddai’n ystyrlon i gynulleidfa eang ac a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’r rheini o fewn y sector addysg.

Straeon Arweinyddiaeth

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi!

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi! Dechreuodd fy ymglymi…

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg ym 1985 fel athro llyga…