Skip to main content
English | Cymraeg
System Leadership Header Welsh

Cymdeithion

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn penodi carfan flynyddol o Gymdeithion, pob un ohonynt yn uwch arweinwyr addysgol gweithredol ar hyn o bryd. Mae’r Cymdeithion yn rhoi cyfleoedd i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol gael mynediad at eu harbenigedd a’u gwybodaeth fel arweinwyr addysgol presennol, adnodd amhrisiadwy sy’n sicrhau bod llais y proffesiwn yn cael ei glywed yn ein holl waith cynllunio, gweithgarwch a myfyrio.

Mae gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol bellach garfannau lluosog o Gymdeithion sy’n symud ymlaen trwy fodel arweinyddiaeth system aeddfed ac maent yn cael effeithiau mesuradwy ar y system addysg y tu hwnt i’w sefydliadau eu hunain trwy:Hwyluso; Hyfforddi; Eiriolaeth; Gweithrediaeth; Porthgadw; Asiantaeth Newid; Symud; Gwellhad.

Mae’r Cymdeithion yn llywio ein gwaith, yn darparu cynrychiolaeth ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac yn llywio polisi ac arfer trwy eu comisiynau ymchwiliad cydweithredol blynyddol.

A group of people posing for a photo

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth

Mae arweinwyr / arweinyddiaeth system yn gysyniad cymhleth ac weithiau dryslyd.

Er ei fod yn ffocws i nifer o systemau addysg ledled y byd yn ystod y degawd diwethaf, nid oes diffiniad sefydlog o arweinwyr / arweinyddiaeth systemau. O ganlyniad, mae llawer o ddehongliadau o beth yw arweinwyr / arweinyddiaeth system, sut y caiff ei drin a phryd y gwyddom ei fod yn gweithio. Hyd yma, mae hyn wedi atal trafodaeth wybodus a hygyrch am natur – a dyfodol – arweinwyr systemau / arweinyddiaeth rhag digwydd yng Nghymru.

Er mwyn creu sylfaen dystiolaeth addas i lywio datblygiad arweinwyr / arweinyddiaeth systemau yng Nghymru, mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi comisiynu’r Athro Alma Harris, arbenigwr blaenllaw ar arweinyddiaeth addysgol, i adolygu’r llenyddiaeth academaidd a pholisi rhyngwladol ac argymell ffyrdd y gellir datblygu arweinwyr / arweinyddiaeth systemau ymhellach yng Nghymru.

SARWEINWYR SYSTEMAU AC ARWEINYDDIAETH SYSTEMAU: ADOLYGU’R DYSTIOLAETH

Cwrdd â'r Cymdeithion

A group of people posing for a photo
Carfan 5
A group of people posing for a photo. A picture of our new Associates who will form Cohort 6
Carfan 6
A group of people posing for a photo
Ffederasiwn y Cymdeithion

Comisiwn 1

Ein Galwad i Weithredu

Ym mis Mehefin 2018 gosodwyd comisiwn gan swyddogion Llywodraeth Cymru i Gymdeithion yng ngharfan 1, o’r enw Sut y gall arweinwyr alluogi cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel sy’n gwella llesiant ac yn sicrhau gwell canlyniadau i bawb?

Comisiwn 2

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Ym mis Mawrth 2019, gosodwyd comisiwn i’r Cymdeithion i archwilio Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus? Roedd y Cymdeithion eisiau cynhyrchu adroddiad a fyddai’n cael effaith uniongyrchol ar y system, a fyddai’n ystyrlon i gynulleidfa eang ac a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’r rheini o fewn y sector addysg.

Comisiwn 3

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru?

Mae’r adroddiad hwn yn mynd i’r afael â gweithredu’r diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru ac fe’i bwriedir ar gyfer arweinwyr ysgol a rhanddeiliaid cysylltiedig. Nod y diwygiadau hyn yw creu system addysg gwbl gynhwysol, lle mae anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu nodi ac yn cael sylw yn brydlon, gan feithrin amgylchedd lle gall pob myfyriwr gyrraedd ei botensial.

Comisiwn 4

Rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru

Pwrpas y papur trafod hwn yw ymchwilio i gwestiwn allweddol ac amserol: “Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru?” Nod yr ymholiad hwn a gynhaliwyd gan Gymdeithion yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, yw taflu goleuni ar y rôl ganolog y mae Arweinyddiaeth addysgol yn ei chwarae wrth wireddu’r nodau uchelgeisiol a nodir ar gyfer Ysgolion Bro yng nghyd-destun unigryw Cymru. Mewn tirwedd addysgol sy’n esblygu’n gyflym, lle mae’r cydadwaith rhwng ysgolion a’u cymunedau cyfagos yn dod yn fwy arwyddocaol, mae’n hanfodol deall rôl ddynamig arweinyddiaeth wrth gyflawni trawsnewidiad addysgol a chymdeithasol.

Straeon Arweinyddiaeth

Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd

Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd Fe wnaethom gyfweld â Nick Hudd, Uwch Ymarferydd Gwaith Ieuenctid, …

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio!

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio! Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu am fy nhaith arweinyddiaeth fe …

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer Bu Nia Miles, Pennaeth Mewnwelediad yn yr Academi Genedlaethol ar g…