English | Cymraeg
Stakeholder Forum Event November 2022

Archwilio
Arweinyddiaeth System

Bydd yr uwchgynhadledd hon ar arweinyddiaeth systemau ar draws y tair gwlad, Cymru, yr Alban ac Iwerddon, yn cynnwys yr Athro Alma Harris.

Arwain Dysgu
Proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol, adnodd ar-lein newydd – a chynyddol – i helpu arweinwyr ysgolion yng Nghymru i ymgorffori syniadau strategol newydd yn y ffordd maen nhw'n arwain dysgu proffesiynol yn eu hysgol a thu hwnt.
Team members open discussion

Cyfres Mewnwelediad

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddylfryd newydd, seiliedig ar dystiolaeth o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau a darnau barn.
Amdanom ni

Amdano’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

Archwilio

Beth rydym yn ei wneud

Darganfyddwch mwy
Sicrhau Ansawdd
Mae ein gwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys ystod gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu pro¬ esiynol o ansawdd uchel, teg ac arloesol sy’n hygyrch i bob arweinydd.
Arloesedd
Mae ein gweithgareddau Arloesedd wedi’u cynllunio i alluogi arweinwyr addysgol i greu a chynnal gwir ddiwylliant arloesi, gyda dulliau newydd o arwain.
Arweinyddiaeth
System
Mae arweinyddiaeth system e¬ffeithiol yn ysgogi hunanwelliant ac mae ein model Cymdeithionblaenllaw wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru.
Datblygu Arweinyddiaeth
Mae ein cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth yn sicrhau bod arweinwyr yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u hysgogi.
Adnoddau
Adnoddau arweinyddiaeth o ansawdd uchel sy’n benodol i Gymru, wedi’u llywio gan y dystiolaeth orau o Gymru ac yn rhyngwladol, gan gefnogi gweithwyr pro¬ esiynol i herio a mireinio eu dulliau arwain yn barhaus.
Mewnwelediad
Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cynnwys ac wedi’i llywio’n uniongyrchol gan bolisi ac arfer arweinyddiaeth sydd wedi’i wreiddio mewn ymchwil a thystiolaeth o Gymru ac yn rhyngwladol.
Lles
Mae lles arweinwyr yn cael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig, gan greu gweithlu arweinyddiaeth gynaliadwy a gwydn sy’n gallu bod yn sbardun allweddol i newid systemig parhaol.
Datblygu Gweithlu Strategol
Rydym yn gweithio tuag at greu system lle mae rolau arwain yn ddeniadol ac mae arweinwyr yn cael eu cymell i aros a datblygu o fewn y proffesiwn.
Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
Mae'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi sefydlu Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid helaeth sy'n ceisio gweithio gyda rhwydweithiau a fforymau rhanddeiliaid allweddol sy'n cynrychioli pob maes arweinyddiaeth addysgol ledled Cymru ac yn rhyngwladol.
Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion a Blog

Newyddion | Arweinyddiaeth System
Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023

Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023 20-23 Mawrth 2023 Mae Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023 yn cael ei l…

Blog | Arweinyddiaeth System
Pam nad oes unrhyw amrywiaeth ethnig ar draws penaethiaid Cymru?

Pam nad oes unrhyw amrywiaeth ethnig ar draws penaethiaid Cymru? Wrth sgrolio ffrwd newyddion y BBC …

Blog | Arweinyddiaeth System
O ALl i LA; blog

O ALl i LA; blog O fy awdurdod lleol bychan yn Nhorfaen i golossus Los Angeles yn cynrychioli’r Ac…