English | Cymraeg
About Us Header Welsh

Amdano’r Academi Genedlaethol
ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Sefydlwyd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) yn 2018, o dan Ddeddf Cwmnïau 2006. Fel corff hyd braich, ei brif rôl yw cyflawni cyfrifoldebau a bennwyd yng nghyd-destun nodau strategol Llywodraeth Cymru.

Ei brif bwrpas yw:

  • Cyfrannu at ddatblygu galluoedd proffesiynol arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer yr ystod o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael yng Nghymru
  • Gweithredu fel arweinydd agweddau; gan ddatblygu, cyfleu a gweithredu gweledigaeth a strategaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.
  • Bod yn aelod uchel ei barch a gweithgar o’r haen ganol addysgol ac yn ddolen gyswllt gyntaf i’r gweithlu addysgol ar faterion arweinyddiaeth.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

Gweler Llythyr Cylch Gwaith yr Academi Arweinyddiaeth 2022-2026

Leadership Academy Sketch - What we do Welsh

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Trwy greu’r amodau sydd eu hangen i ysbrydoli arweinwyr, bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyfoethogi bywydau ein plant a’n pobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu fel dysgwyr uchelgeisiol a galluog; yn unigolion iach a hyderus; cyfranwyr mentrus, creadigol; ac fel dinasyddion moesegol, gwybodus.

Vision and Values Poster 2022 Welsh

Ein pobl

Associates Group Photo
Cymdeithion
Dr Sue Davies profile photo
Aelodau'r Bwrdd