What we do header

Sicrhau Ansawdd

Mae ein proses sicrhau ansawdd yn cynnwys adolygu’r ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth bresennol yng Nghymru yn systematig. Drwy broses gymeradwyo a fframwaith monitro, dau gam trwyadl a chadarn, rydym yn cynnal ac yn cefnogi darpariaeth sydd o ansawdd uchel, yn gyfiawn ac yn addas i’r diben.

quality assurance icon

Arloesedd

Mae arweinwyr addysgol yng Nghymru yn gweithredu mewn amgylchiadau heriol, anrhagweladwy ac yn deall bod systemau, offer a meddwl arloesol yn hanfodol. Mae ein Llwybr Arloesi, sesiynau a gweminarau wedi’u cynllunio i hyrwyddo arweinyddiaeth arloesol, creu syniadau newydd ac ysgogi meddwl a chamau gweithredu arloesol.

innovation icon

Arweinyddiaeth System

Mae datblygu ‘arweinwyr systemau’ effeithiol ac ‘arweinyddiaeth system’ yn ganolog i’r daith diwygio addysg a ddisgrifir yn Ein Cenhadaeth Genedlaethol, ac mae wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru drwy ein model Cymdeithion blaenllaw.

system leadership icon

Mewnwelediad

Mae’r Gyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddwl newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o lenyddiaeth polisi a darnau barn ac academaidd rhyngwladol.   

Lles

Rydym am i les arweinwyr addysgol gael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y system addysg, yn ogystal â Llywodraeth Cymru ac ymarferwyr, i ddatblygu dull mwy strategol o fuddsoddi yn yr ‘arweinydd cyfan’.

wellbeing icon

Adnoddau

Credwn bod rhaid i adnoddau ymarferol sydd â’r nod o helpu arweinwyr i ddatblygu eu hymarfer eu hunain fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Felly, mae’r adnoddau a gyhoeddir gennym yn cael eu llywio gan lenyddiaeth ymarferwyr a pholisi rhyngwladol – a phrofiad byw arweinwyr addysgol yng Nghymru

guidance icon