Beth rydym yn ei wneud

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau

Sicrhau Ansawdd

Sicrhau Ansawdd

Mae ein proses sicrhau ansawdd yn cynnwys adolygu’r ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth bresennol yng Nghymru yn systematig. Drwy broses gymeradwyo a fframwaith monitro, dau gam trwyadl a chadarn, rydym yn cynnal ac yn cefnogi darpariaeth sydd o ansawdd uchel, yn gyfiawn ac yn addas i’r diben.

Arloesedd

Arloesedd

Mae arweinwyr addysgol yng Nghymru yn gweithredu mewn amgylchiadau heriol, anrhagweladwy ac yn deall bod systemau, offer a meddwl arloesol yn hanfodol. Mae ein Llwybr Arloesedd, sesiynau a gweminarau wedi’u cynllunio i hyrwyddo arweinyddiaeth arloesol, creu syniadau newydd ac ysgogi meddwl a chamau gweithredu arloesol.

Arweinyddiaeth System

Arweinyddiaeth System

Mae datblygu ‘arweinwyr systemau’ effeithiol ac ‘arweinyddiaeth system’ yn ganolog i’r daith diwygio addysg a ddisgrifir yn Ein Cenhadaeth Genedlaethol, ac mae wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru drwy ein model Cymdeithion blaenllaw.

Mewnwelediad

Mewnwelediad

Mae’r Gyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddwl newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o lenyddiaeth polisi a darnau barn ac academaidd rhyngwladol.

Lles

Lles

Rydym am i les arweinwyr addysgol gael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y system addysg, yn ogystal â Llywodraeth Cymru ac ymarferwyr, i ddatblygu dull mwy strategol o fuddsoddi yn yr ‘arweinydd cyfan’.

Canllawiau

Canllawiau

Credwn fod yn rhaid i ganllawiau ymarferol fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ac felly mae’r canllawiau a gyhoeddir gennym yn cael eu llywio gan bolisi rhyngwladol, llenyddiaeth ymarferwyr a phrofiad byw arweinwyr addysgol yng Nghymru.