Team members - Nael.cymru
Trosolwg les

LLES

Rydym am i les arweinwyr addysgol gael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y system addysg, yn ogystal â Llywodraeth Cymru ac ymarferwyr, i ddatblygu dull mwy strategol o fuddsoddi yn yr ‘arweinydd cyfan’.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth bellach wedi ffurfio gweithgor i gynnal adolygiad o’r gefnogaeth bresennol i les arweinwyr a chyd-lunio Strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer Lles Arweinwyr Addysgol.

Yn ogystal â darparu’r strategaethau hyn mae’r Academi Arweinyddiaeth yn datblygu partneriaeth gyffrous gyda GIG Cymru sy’n canolbwyntio ar les ac wedi’i hysbrydoli gan eu Hegwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol.

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol 

Nododd ein harolwg, Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol, a gynhaliwyd yn haf 2020, feysydd pwysig lle mae arweinwyr yn profi straen a phryder yn eu bywydau proffesiynol a phersonol, gan gynnwys drwy lwyth gwaith ac agweddau ar y systemau atebolrwydd ac arolygu. Byddwn yn ehangu’r sylfaen dystiolaeth hon i gynnwys y sector ieuenctid ac ôl-16 yn 2021.

Well-being of school leaders national survey welsh cover
Pen-i-Ben

Pen-i-Ben

Pen-i-ben yw lle lles wythnosol i benaethiaid sy’n gynnig hanner awr angenrheidiol heb agenda i siarad, gwrando a meithrin perthynas gefnogol ag arweinwyr eraill ledled Cymru. Mae’n lle diogel ar-lein i rannu a gwrando mewn grwpiau bach o 2-3 gydag aelod o dîm yr Academi Arweinyddiaeth. Nid oes angen cyfrannu na pharatoi unrhyw beth ymlaen llaw. Ymunwch â ni bob dydd Mercher am 11am.

Head to Head welsh poster
Cynhadledd Lles

Cynhadledd Lles

Roedd cynhadledd ar-lein gyntaf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhoi lles arweinwyr addysgol wrth wraidd y dydd. Roedd y gynhadledd yn mynd i’r afael â’r ymatebion, a rhannwyd gan arweinwyr ysgolion yn ein harolwg, Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol, am gymorth gyda hyfforddi, goruchwylio, mentora ac iechyd meddwl. Mae lles pob arweinydd yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau strategol yr Academi Arweinyddiaeth. Peidiwch â phoeni os gwnaethoch chi golli’r gynhadledd, gallwch wrando ar yr holl sesiynau ar-lein.

  • Podlediad – Yr Athro Neil Frude – Lles Emosiynol Arweinwyr Ysgolion
  • YouTube – Tracey Jones, Chrysalis Mindset – Gweithdai Hyfforddiant
  • YouTube – Dr Rachel Lilley – Rhagfarn Wybyddol Anymwybodol
Wellbeing Yellow Icon