English | Cymraeg

Yusuf Ibrahim

Aelod o'r Bwrdd

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leadership Group, mae’n awyddus iawn i wella rhagolygon arweinyddiaeth pobl o bob cefndir, yn enwedig pobl o gefndiroedd llai breintiedig ac sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae Yusuf wedi gweithio ar lefel genedlaethol, gan gyfrannu at lunio a darparu’r model asesiadau wedi’u haddasu yn ystod y pandemig. Yn y cyfnod dan sylw, bu Yusuf yn arwain prosiect cymunedol i ddosbarthu Cyfarpar Diogelu Personol i weithwyr rheng flaen yn rhanbarth Caerdydd a’r Fro. Yn drawsnewidydd digidol, mae Yusuf yn benderfynol o sicrhau bod technolegau newydd yn galluogi newid cadarnhaol i bawb, gan alluogi mwy o bobl i fanteisio ar gyfleoedd i ddysgu a datblygu.

Dechreuodd Yusuf ei yrfa fel athro Addysg Grefyddol a Seicoleg a buan iawn yr aeth ymlaen i ysgwyddo swyddi arwain yn ymwneud â’r cwricwlwm a darpariaeth fugeiliol. Gyda thros bymtheg mlynedd o brofiad, mae gyrfa Yusuf wedi’i weld yn gweithio fel arweinydd canol, uwch a gweithredol yn Llundain, Bryste a Chaerdydd. Wedi gweithio mewn ysgolion a’r sector AB, mae gan Yusuf brofiad cwricwlwm, bugeiliol, gweithredol a strategol eang. Yn arweinydd sy’n cael ei lywio gan werthoedd, mae Yusuf yn credu mewn meithrin timau cefnogol sy’n gweithio mewn systemau effeithiol i ddiwallu anghenion dysgwyr, staff, cymunedau a busnesau.

Y tu allan i addysg, mae Yusuf yn mwynhau ysgrifennu, treulio amser gyda’i deulu ac mae wrth ei fodd yn crwydro cefn gwald ac arfordir Cymru.

Yusuf Ibrahim

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Katie Phillips

Katie yw Llywydd etholedig presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac mae’n Ymddiriedolwr a C…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…