English | Cymraeg

Siân Ross

Cydymaith

Hyd yn hyn, yn ei gyrfa yn y sector addysg gynradd yng Nghymru, mae Siân wedi symud ymlaen o fod yn athro dosbarth, rheolwyr canol, uwch reolwyr i ei rôl bresennol fel Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Nant y Groes ym Mae Colwyn. Mae hi’n bellach yn chwilio am ei phrifathrawiaeth cyntaf. 

Fel uwch arweinydd, mae Siân wedi chwarae rhan allweddol wrth arwain ysgolion drwy arolygiadau cadarnhaol, gan ganolbwyntio’n benodol ar wella’r Cyfnod Sylfaen. O ganlyniad, gofynnwyd iddi hi ysgrifennu astudiaeth achos ar gyfer Llywodraeth Cymru ar ein strategaethau ymgysylltu llwyddiannus â rhieni. 

Mae Siân wedi cydweithio’n weithredol â’n consortia rhanbarthol, gan rannu arferion gorau ein hysgol yn y Cyfnod Sylfaen a’n taith gyda’r Cwricwlwm Newydd. Trwy gyfarfodydd a chyflwyniadau rhwydwaith, mae hi wedi helpu addysgwyr ledled Gogledd Cymru i wella eu darpariaeth a chofleidio arloesedd. 

Yn ei sefyllfa bresennol, mae hi’n gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid ysgolion, gan ddarparu arweiniad strategol a gyrru mentrau ysgol gyfan. Mae Siân yn ymroddedig i greu amgylcheddau dysgu eithriadol a grymuso disgyblion ac athrawon fel ei gilydd. 

Mae Siân yn falch o’i chyflawniadau ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i gael effaith gadarnhaol ar addysg Cymru wrth i hi barhau i dyfu a datblygu yn ei gyrfa. 

Yn ei fywyd personol, mae Siân yn gofalu am ei thri phlentyn ac yn dod o hyd i ymlacio wrth archwilio cefn gwlad Cymru trwy deithiau cerdded a gwersylla. Mae’r gweithgareddau hyn yn dod â llawenydd i hi ac yn darparu cydbwysedd mawr ei angen i ei bywyd prysur. 

Siân Ross

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith

Nick Allen

Cydymaith

Skip to content