English | Cymraeg
Endorsed Leadership Provision Header Welsh

Darpariaeth Arweinyddiaeth a Gymeradwywyd

 Un o’n dibenion craidd yw cyfrannu at ddatblygu galluoedd proffesiynol arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru. Gwnawn hyn trwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer ystod o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol trwy broses gymeradwyo a arweinir gan gymheiriaid.

Pan fyddwn yn cymeradwyo darpariaeth arweinyddiaeth, rydym yn datgan bod gennym hyder yng ngallu’r darparwr i ddatblygu a darparu ansawdd. Mae statws arnodedig yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn dangos bod y darparwr wedi bodloni’r meini prawf cymeradwyo a’r safonau uchel y mae’n eu mynnu gan ddarparwyr. Mae’n rhoi sicrwydd i arweinwyr bod y ddarpariaeth y maent yn buddsoddi ynddi yn seiliedig ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gwneud arweinyddiaeth effeithiol a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau ar gyfer dysgwyr.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth a dolenni i’r ddarpariaeth sydd wedi’i chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar hyn o bryd a’r darparwyr sy’n cynnig y dysgu proffesiynol hwn.

Darparwyr â darpariaeth a gymeradwywyd gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol:

Endorsed Providers Logos Autumn 2022

Archwiliwch y ddarpariaeth

ILM Diploma Lefel 5 ar Egwyddorion Arwain a Rheoli
Cam Yrfa: Athrawon ar lefel arweinyddiaeth ganol
Rhaglen Arweinyddiaeth Greadigol
Cam Yrfa: Y rheini sy'n ymgeisio i rolau arweinyddiaeth ganol neu uwch
Datblygu Arweinyddiaeth Ganol mewn Lleoliad Cynradd
Cam Yrfa: Arweinwyr canol presennol ac arweinwyr y dyfodol ledled Cymru
Tystysgrif Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd
Cam Yrfa: Staff addysgu ac ymarferwyr o ysgolion a lleoliadau uwchradd (11-18)
ALP – Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch 6 Diwrnod
Cam Yrfa: Cyfarwyddwyr, Cynghorwyr, Penaethiaid, Uwch arweinwyr
Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch 3 Diwrnod
Cam Yrfa: Cyfarwyddwyr, Cynghorwyr, Penaethiaid, Uwch arweinwyr
Gwytnwch 3 Diwrnod
Cam Yrfa: Pob lefel
Rhaglen Datblygu Darpar Arweinwyr Ysgol (ASL)
Cam Yrfa: Aelodau o dimau arwain ysgolion a’r rhai sy’n dymuno cyflawni rolau arweinyddiaeth ysgol uwch
Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer Arweinwyr Addysg
Cam Yrfa: Arweinwyr addysgol
OLE – Rhaglen Arweinyddiaeth Ragorol mewn Addysg
Cam Yrfa: Swyddi rheoli canol yn ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion
Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Cam Yrfa: Athrawon sydd â’u bryd ar arweinyddiaeth ganol
Prentisiaeth Uwch Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Cam Yrfa: Rheolwyr canol sy’n gyfrifol am raglenni a/neu adnoddau sylweddol
Regional Consortia Logo
Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol
Cam Yrfa: Arweinwyr canol sydd â meysydd cyfrifoldeb a/neu’n rheolwr llinell ar staff
Regional Consortia Logo
Rhaglen Datblygu Uwch Arweinwyr
Cam Yrfa: Arweinwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad
Regional Consortia Logo
Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid - Paratoi ar gyfer CPCP
Cam Yrfa: Darpar benaethiaid er mwyn paratoi ar gyfer cyflawni’r asesiad CPCP
Regional Consortia Logo
Rhaglen Datblygu Penaethiaid Dros Dro a Phenaethiaid Newydd
Cam Yrfa: Penaethiaid Newydd/Dros Dro
Regional Consortia Logo
Rhaglen Datblygu Penaethiaid Profiadol
Cam Yrfa: Penaethiaid profiadol
Rhaglen Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid
Cam Yrfa: Uwch arweinwyr a darpar arweinwyr a rheolwyr mewn gwaith ieuenctid

Astudiaethau Achos

Consortia Rhanbarthol

Teitl y ddarpariaeth wedi’i chymeradwyo: Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaet…

Canolfan Ragoriaeth OLEVI Gogledd Cymru

Mae Canolfan Ragoriaeth OLEVI wedi’i lleoli yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn ger Llandudno. Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Dyffryn Conwy ac wedi’i hachredu i ddarparu rhaglenni sydd wedi’u datblygu a’u cynhyrchu gan OLEVI International.

Chrysalis Mindset Coaching

Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch 6 diwrnod mewn Hyfforddi a Deallusrwydd Emosiynol a Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch 3 diwrnod.