Vision and Values graphic in Welsh
Gweledigaeth A Gwerthoedd

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn gweithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr a llunwyr polisi o bob rhan o system addysg Cymru i greu’r amodau fel y gall arweinyddiaeth addysgol ffynnu.

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth:

  • yn sefydliad gweladwy ac uchel ei barch
  • bydd ganddi rôl unigryw, wedi’i mynegi’n glir a chroyw a’i deall yn eang o fewn addysg yng Nghymru
  • bydd yn seiliedig ar drefniadau llywodraethu cadarn a threfn weithredol effeithiol a hyblyg.

O’r sylfaen hon, bydd y sefydliad yn gwneud cyfraniad allweddol at system addysg y genedl erbyn 2025.

Endorsement - Our Values - Welsh - Information graphic

Trwy greu’r amodau sydd eu hangen i ysbrydoli arweinwyr, bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn cyfoethogi bywydau ein plant a’n pobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu fel dysgwyr uchelgeisiol a galluog; yn unigolion iach a hyderus; cyfranwyr mentrus, creadigol; ac fel dinasyddion moesegol, gwybodus.

Mae holl staff yr Academi Arweinyddiaeth, aelodau ei Bwrdd, secondeion a Chymdeithion hefyd wedi ymrwymo i weithio mewn ffyrdd sy’n gyson â saith egwyddor bywyd cyhoeddus, sef:

  • Anhunanoldeb
  • Uniondeb
  • Gwrthrychedd
  • Atebolrwydd
  • Bod yn agored
  • Gonestrwydd
  • Arweinyddiaeth
Endorsement - Our Values - Welsh - Information graphic

Dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Blynyddol
Cynllun Corfforaethol