Skip to main content
English | Cymraeg
Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid wedi'i ysgrifennu mewn testun gwyn ar gefndir gwyrdd tywyll

Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi ymrwymo i ymhelaethu ar lais arweinyddiaeth o fewn y sector addysg er mwyn gweithredu newid cadarnhaol ar lefel polisi.

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o’r system addysg ers ei hymgorffori, yn bennaf drwy ei grŵp cyfeirio rhanddeiliaid a grëwyd yn 2018. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid er mwyn cyflawni ei dyheadau , a’i nod yw cynnwys ein rhanddeiliaid ym mhob agwedd ar ein gwaith i ysgogi meddwl newydd a derbyn cefnogaeth a her gan y system addysg yn ei chyfanrwydd.

Trwy Ymgysylltu effeithiol â Rhanddeiliaid, nod yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yw:

 • Datblygu dealltwriaeth o waith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sut y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid i greu amodau lle bydd arweinyddiaeth addysgol yn ffynnu.
 • Cychwyn a meithrin perthnasoedd â’r rhanddeiliaid hynny sydd â diddordeb a dylanwad nad ydynt eto’n ymwneud yn ffurfiol â gwaith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 • Cynnal a datblygu ymhellach y berthynas â rhanddeiliaid sydd eisoes yn ymwneud â gwaith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a nodi cynlluniau i ymgysylltu â’r rhannau hynny o’r sector addysgol yng Nghymru sy’n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd.
 • Rhoi adborth i randdeiliaid yn dilyn eu rhan mewn ymgynghoriadau a gweithgaredd o unrhyw fath, gan amlinellu sut yr ystyriwyd eu barn.
 • Darparu llinellau cyfathrebu clir i randdeiliaid ymgysylltu’n effeithiol â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 • Gwerthuso effeithiolrwydd mecanweithiau ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid yn barhaus.

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i ymgysylltu â rhanddeiliaid o bob rhan o’r sector gan gynnwys:

 • Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid
 • Cymdeithion
 • Cytundebau Partneriaeth
 • Grwpiau Ffocws
 • Arolwg Arweinyddiaeth Genedlaethol
 • Aelodaeth o Grwpiau Rhanddeiliaid Allanol
 • Mynychu Cynadleddau Allweddol gan gynnwys Prif Areithiau
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Gwefan
 • E-gylchlythyrau
 • Gwobr nawdd
 • Secondiadau
 • Digwyddiadau

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! Cysylltwch i ddarganfod mwy am yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol – ein gwaith, ein digwyddiadau, i drafod eich syniadau (waeth pa mor fawr neu fach), neu i ddarganfod sut y gallwn eich helpu a’ch cefnogi trwy post@agaa.cymru.

 

Grŵp cyfeirio rhanddeiliaid

“Pleser ac anrhydedd o’r mwyaf yw bod yn Gadeirydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Mae’r grŵp yn rhan allweddol o waith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ac yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod gweithgareddau ymgysylltu, ymateb i ymgynghoriadau ac i rannu barn ac argymhellion i’r tîm. Ceir cynrychiolaeth eang o amrywiaeth o sectorau o fewn y grŵp a gallwch ymgyfarwyddo â nhw drwy eu ffotograffau a’u bywgraffiadau, cliciwch isod i ddysgu mwy. Mae hyn yn sicrhau fod llais pob sector yn cael ei glywed a’i ystyried o fewn gwaith y grŵp a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. 

Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid yn hanfodol i waith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol i sicrhau bod llais yr arweinyddiaeth yn cael ei glywed drwyddi draw. Os hoffech ddysgu mwy am waith y grŵp cyfeirio rhanddeiliaid neu gymryd rhan, cysylltwch ag aelod o’r tîm ar post@agaa.cymru.” 

Gareth Evans yw Cadeirydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru a Phennaeth Dros-Dro Ysgol Bro Teifi. 

Stakeholder Forum Event 30 November 2022

Ffotograffiaeth: Polly Thomas

Cwrdd â'r Rhanddeiliaid

Stakeholder Reference Group
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.