Skip to main content
English | Cymraeg
Ysgol Bryn Gwalia

Teitl y ddarpariaeth arloesi: Gorsafoedd Rheoleiddio a Rhyfelwyr Lles

Dyddiad y ddarpariaeth arloesi: Llwybr Arloesedd Ionawr 2022

Fe ddefnyddion ni’r Cyllid Llwybr Arloesedd i adeiladu Gorsafoedd Rheoleiddio o amgylch ein hysgol ar gyfer plant babanod a phlant iau. Mae’r Gorsafoedd Rheoleiddio wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ac yn darparu amgylchedd diogel i ddysgwyr encilio pan fydd eu hemosiynau’n dwysáu, gan fod gan ddysgwyr fynediad at strategaethau ac adnoddau i reoli eu hanghenion. Mae adnoddau penodol o fewn y gorsafoedd sy’n cynnig cymorth i ddysgwyr reoli eu hanghenion synhwyraidd, emosiynol neu gyfeillgarwch. Mae strategaethau ar gael i ddysgwyr i’w harwain i gyflwr meddwl tawelach a mwy hamddenol ac mae adnoddau ar gael sy’n lleddfu anghenion synhwyraidd ac yn cefnogi sgiliau ymdopi dysgwyr. Mae’r Gorsafoedd Rheoleiddio wedi cael effaith gadarnhaol ar ddysgwyr Ysgol Bryn Gwalia. Bellach mae mannau diogel ym mhob maes chwarae y gall dysgwyr encilio iddynt os bydd eu hemosiynau’n mynd yn ddwysach ac yn anodd eu rheoli.

Mae dysgwyr wedi bod yn frwdfrydig ynghylch defnyddio’r Gorsafoedd Rheoleiddio:

“Rwy’n hoffi dod yma pan fyddaf yn dechrau gwylltio, gallaf ddefnyddio’r teganau hyn i dawelu, ac yna gallaf fynd yn ôl at fy ffrindiau”

“Mae’n dda cael lle i fynd pan fydd pethau’n mynd yn ormod! “

“Rwy’n hoffi’r gorsafoedd hyn maen nhw’n gysurus!”

Ffurfiwyd menter Rhyfelwr Lles hefyd i gefnogi dysgwyr gyda strategaethau, dealltwriaeth a charedigrwydd. Mae’r Rhyfelwyr Lles yn ddau ddysgwr o bob grŵp blwyddyn sy’n mynychu cyfarfodydd ac yn trafod lles yn yr ysgol ac amser chwarae. Mae canran uchel o ddysgwyr yn cael trafferth gydag amser chwarae a gall yr effaith y mae hyn wedi’i chael ar eu lles a’u hunan-barch fod yn amlwg ar draws yr ysgol. Mae’r ddarpariaeth hon yn cefnogi dysgwyr i gymryd rheolaeth o’u hanghenion emosiynol a’u rheoli.

Mae staff wedi hyfforddi Rhyfelwyr Lles ym mlynyddoedd 5 a 6 i gefnogi eu cyfoedion a chynnig caredigrwydd a dealltwriaeth, maent hefyd yn cefnogi ac yn cynnwys dysgwyr nad ydynt efallai’n mwynhau amserau chwarae. Maent yn atgyfnerthu strategaethau anadlu sydd wedi’u lamineiddio ar gortynnau gwddf a byddant yn eistedd ac yn rhannu straeon am sut mae’r dysgwr yn teimlo i roi cysur a sicrwydd yn ogystal â lleoli staff i’w cefnogi. Mae dysgwyr a staff i gyd wedi elwa’n gadarnhaol o’r ddarpariaeth hon, sydd wedi arwain at lai o wrthdaro amser chwarae ac mae gwersi’n dechrau’n gynt heb amhariad, gan sicrhau na chollir dysgu.

Mae Plentyn A yn ddisgybl Blwyddyn 4, hi yw’r ail hynaf o chwech o blant. Mae mam yn rhiant sengl sydd wedi cael trafferth yn y gorffennol i reoli ei hiechyd meddwl. Mae Plentyn A yn ei chael hi’n anodd adnabod ei lle o fewn ei theulu ar adegau ac mae’n mwynhau’r ysgol yn llwyr. Mae hi’n mwynhau sgyrsiau gydag oedolion ac ar adegau gall gael trafferth gyda chyfeillgarwch gyda’i chyfoedion.

Mae’r Gorsafoedd Rheoleiddio a chyflwyniadau Rhyfelwyr Lles wedi gallu cefnogi Plentyn A ar adegau o emosiwn uchel ac wedi bod yn allweddol wrth gefnogi Plentyn A i gymryd rheolaeth dros ei lles. Mae hyn bellach wedi grymuso Plentyn A i fod eisiau bod yn Rhyfelwr Lles i gefnogi eraill a’i brodyr a chwiorydd gartref. Mae ymgysylltiad Plentyn A hefyd wedi ei gweld hi’n setlo yn ei dosbarth newydd yn hapus ac yn ffurfio perthnasoedd cadarnhaol gyda’i hathro dosbarth.

Roedd y broses ymgeisio am Gyllid Llwybr Arloesedd yn syml iawn. Roedd y cais yn syml ac roedd angen eglurder ar y syniad ar gyfer arloesi. Clywais am y broses trwy gydweithiwr a chefais fy ysgogi gan y gair arloesi a’i fod yn caniatáu creadigrwydd a rhyddid i archwilio maes yr oeddwn am ei ddatblygu yn fy ysgol.

Mae’r cyllid hwn yn caniatáu cyfleoedd i ysgolion ariannu prosiectau arloesol a chreadigol a allai gefnogi’r holl randdeiliaid mewn lleoliad ysgol. Mae’n gais syml ac mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cefnogi pob syniad.

Diolch am y cyllid, mae’n sicr wedi gwneud gwahaniaeth!

Ysgol Bryn Gwalia Poster

Twitter icon @bryngwalia

Facebook icon Ysgol Bryn Gwalia 

Pob Astudiaethau Achos