English | Cymraeg

Cyngor Sir Ceredigion – Gwasanaeth Cefnogi ac Atal

Cynllunio Olyniaeth, Cwricwlwm Gweithlu a Lles – Datblygu Llwybrau a Grymuso ar gyfer Arweinwyr Gwaith Ieuenctid

Mae Cyngor Sir Ceredigion – Gwasanaeth Cefnogi ac Atal yn cynnwys timau amlddisgyblaethol. Nod cyffredinol y Gwasanaeth yw darparu dulliau a arweinir gan blant, ieuenctid a theuluoedd i alluogi plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau ehangach i gael eu grymuso, i gyflawni, i ddatblygu’n bersonol, yn emosiynol, yn gymdeithasol a bod y gorau y gallant fod. Mae’r Gwasanaeth yn cynnal darpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid a Gwaith Ieuenctid ar gyfer y sir.

Yn 2020, roedd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn rhan o drawsnewidiad ar draws y sefydliad lle cafodd ei integreiddio â thimau eraill fel ymddygiad ysgol, NEETs (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) a Chyfiawnder Ieuenctid, i ffurfio gwasanaeth cymorth ac atal newydd i blant a phobl ifanc. Roedd hyn yn gyfle unigryw i adolygu strwythur y gweithlu a photensial adnoddau ac addasu darpariaethau i gwrdd ag anghenion a thueddiadau newidiol yn y sir.

Mae Gethin Jones, Rheolwr Corfforaethol gyda Gwasanaeth Cefnogi ac Atal Cyngor Sir Ceredigion yn rhannu sut y maent wedi datblygu llwybrau ar gyfer gwella a grymuso dysgu proffesiynol ar gyfer Arweinwyr Gwaith Ieuenctid trwy gynllunio olyniaeth, cwricwlwm gweithlu a mentrau lles.

Ers mis Ionawr 2020, rwyf wedi cael fy nghyflogi fel Rheolwr Corfforaethol y Gwasanaeth Cymorth ac Atal, sydd â 52 o staff ar draws y gwasanaeth, a chefais fy mandadu i ddechrau gyda’r cyfrifoldeb o integreiddio a dylunio gwasanaethau newydd a oedd yn pontio’r cyfarwyddiaethau gofal cymdeithasol ac addysg.

Mae dod i adnabod timau a phroffesiynau newydd yn heriol ac mae meithrin perthnasoedd â rhanddeiliaid allweddol a bod yn dryloyw wedi bod yn allweddol i allu cyflawni’r canlyniadau a bennwyd gennym yn effeithiol ac yn effeithlon.

Ar y dechrau, roedd yn amlwg bod gennym amrywiaeth o ymarferwyr yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio egwyddorion a methodoleg gwaith ieuenctid. Felly, roedd cyfleoedd hyfforddi a datblygu i uwchsgilio, cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yn allweddol i feithrin hyder a chydlyniant o fewn y gwasanaeth.

Wrth i’r cyfnod hwn o newid digwydd yn ystod y pandemig, roedd yn llawer mwy heriol dod â phobl ynghyd, er bod opsiynau digidol wedi dod â ffyrdd arloesol newydd o rannu gwybodaeth a rhwydweithio, yn anochel ni all unrhyw beth ddisodli’r rhyngweithio dynol hwnnw a’r gallu i feithrin cydberthynas ac ymddiriedaeth.

Maes allweddol i ddatblygu’r gweithlu oedd cryfhau’n strategol y llwybr Lefel 2 a 3 ar gyfer hyfforddiant gwaith ieuenctid, lle mae gwasanaethau mewnol ac allanol wedi elwa o ddau gwrs y flwyddyn a thros 40 o staff a gwirfoddolwyr wedi cyflawni cymhwyster lefel 2.

Ers 2014, mae 10 aelod o staff wedi cael cymorth ariannol i gyflawni graddau Gwaith Ieuenctid tra’n gweithio i’r awdurdod. Galluogodd hyn i ni dyfu a chryfhau proffesiynoldeb y sector yn lleol. Ond yn bwysicach fyth, cryfhau’r gronfa o weithwyr ieuenctid cymwys ac o safon. Rydym hefyd wedi gweithio’n agos gyda’n tîm Dysgu a Datblygu mewnol trwy ddefnyddio’r panel cymwysterau corfforaethol i gefnogi datblygiad proffesiynol a phersonol. Mae deg aelod o staff y gwasanaeth yn y ddwy flynedd ddiwethaf wedi cwblhau eu hastudiaethau proffesiynol eu hunain a gefnogwyd gennyf drwy ein panel cymwysterau corfforaethol, lle maent wedi cyflawni graddau israddedig ac ôl-raddedig, NVQ a diplomâu.

Ymhellach, mae dau reolwr tîm ar hyn o bryd yn cyrchu cyrsiau arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddi lefel 3 a 4, ac yn gweithio mewn partneriaeth â’n tîm Dysgu a Datblygu ar amrywiaeth o gyrsiau a rhaglenni rheoli talent, a fydd, ar ôl eu cwblhau, yn llwybr clir i’r ddau reolwr a darpar reolwyr i ddeall eu hopsiynau hyfforddi a datblygu i’w cyrraedd lle mae angen iddynt fod.

Mae gennym bellach dimau ystwyth a chyfannol sy’n darparu cymorth cyffredinol â ffocws i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, ac maent yn cynnwys Gwaith Ieuenctid, dilyniant addysg, mentora cynradd ac uwchradd, pontio, anogaeth a chymorth lles emosiynol; ynghyd ag ymgysylltu ac atal yn y gymuned.

Mae ein cyfradd cadw a recriwtio ymhlith yr uchaf yn yr awdurdod lleol ac rwy’n canmol hynny i’n gwaith yn datblygu strategaeth gweithlu effeithiol, ffocws lles a gweithredu dull person ifanc yn gyntaf o gynllunio a chyflawni.

Roedd fy ngradd gyntaf mewn Hyfforddi Chwaraeon, ac rwy’n canmol fy sgiliau rhyngbersonol ac arwain i’r profiadau hyn a bod yn rhan o amgylcheddau tîm o oedran ifanc, lle rwy’n gallu trosglwyddo’r rhinweddau hyn i reoli pobl, prosiectau a phrosesau. Fodd bynnag, mae fy rôl fel arweinydd o fewn y gwasanaeth wedi ymwneud â datblygu arweinyddiaeth a rennir, bod yn hyblyg ac yn agored i newid er mwyn meithrin perthnasoedd cadarnhaol.

Fel Gwasanaeth, rydym ar hyn o bryd yn darparu cymorth ar gyfer tua 300 o ddisgyblion oed uwchradd, 75 o ddisgyblion oed cynradd a 60 o bobl ifanc yn wythnosol, tra hefyd yn ategu gwasanaethau megis cymorth i deuluoedd a rhieni, ynghyd â gwasanaethau arbenigol ehangach. Rwy’n hyderus o wybod bod ein gwaith wedi atal cannoedd o bobl rhag bod angen ymyrraeth a gofal arbenigol – tra hefyd yn cefnogi gwasanaethau arbenigol a statudol i gynnal eu cynlluniau gofal a chymorth.

Mae grymuso ac ysgogi cydweithwyr wedi bod yn bwysig o ran creu dull creadigol sy’n canolbwyntio ar atebion ac sy’n canolbwyntio ar y person ifanc i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Mae cyfraddau absenoldeb a chadw, gan gynnwys ymgysylltu staff â darparu gwasanaethau wedi gwella’n sylweddol yn ystod y cyfnod hwn. Rwy’n falch o’r ffaith bod y gwasanaeth yn cael ei arwain gan anghenion, nid yn cael ei ragnodi neu’n cael ei ficro-reoli ac mae staff wedi’u grymuso i ddefnyddio mentrau a’u setiau sgiliau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.

Pob Astudiaethau Achos
Skip to content