Skip to main content
English | Cymraeg
Ysgol Gynradd Coed Duon

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

 

Gwybodaeth am yr ysgol

Mae Ysgol Gynradd Coed Duon yn awdurdod lleol Caerffili. Ar hyn o bryd, mae 416 o ddisgyblion ar y gofrestr gyda 15 o ddosbarthiadau a mynediad dau ddosbarth gan gynnwys meithrinfa a Phlant sy’n Codi’n 3 oed. Mae 22% o ddisgyblion yn gymwys i gael PYDd ac mae gan 16% ADY. Ychydig iawn o ddisgyblion sydd o gefndir ethnig lleiafrifol neu Gymraeg iaith gyntaf.

 

Dull a gymerwyd

Mae Ysgol Gynradd Coed Duon wedi ymrwymo i ddarparu’r profiadau dysgu gorau i’n plant mewn diwylliant heb fai, mentro lle mae staff yn cael eu hannog i ymgymryd ag ymchwil, ymholi proffesiynol a defnyddio arbenigedd allanol.

Fel ysgol dysgu broffesiynol rhanbarthol ar gyfer y consortia GCA, roedd yn hollbwysig ein bod yn galluogi ein staff i ymgymryd ag ymchwil a fyddai’n sicrhau bod ein holl arferion yn gyfredol ac yn adlewyrchu cyd-destun rhyngwladol, cenedlaethol a rhanbarthol. Roedd ymchwil ac ymholi yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth ynghyd â staff yn ymgysylltu’n llawn â’r ysgol fel sefydliad dysgu, yn golygu bod ymchwil ac ymholi yn rhan annatod o ddiwylliant yr ysgol.

Yn fewnol, nodwyd dysgu broffesiynol fel ffocws yn y cynllun datblygu ysgol ac roedd yr holl staff yn cymryd rhan mewn prosesau dysgu proffesiynol gyda chymorth. I ddechrau, gweithiodd yr holl staff ar y cyd mewn timau i bennu ymchwil a fyddai’n llywio arferion o fewn yr ysgol. Dechreuodd pob un o’r staff eu dyddiaduron dysgu eu hunain i gofnodi unrhyw ddysgu proffesiynol a oedd yn cynnwys eu myfyrdodau eu hunain, eu hymrwymiadau i weithredu ac effaith. Yna rhannwyd yr effaith ar ffurf posteri dysgu broffesiynol sydd i’w gweld ar wefan yr ysgol.

Er bod ymchwil gweithredu wedi dod yn gyfrwng i gefnogi gwella ysgolion yn gyflym, roedd yn amlwg y byddai arbenigedd allanol yn helpu i sicrhau’r dyfnder angenrheidiol. Nododd arweinwyr ysgol staff a fyddai’n cymryd rhan mewn sawl prosiect ymholiad allanol:

 

  • Yr Astudiaeth o Wers – Defnyddiwyd y model hwn ar gyfer triawdau mewnol i ganolbwyntio ar addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Rhannwyd llwyddiant y rownd gyntaf o driawdau ag ysgol o awdurdod lleol arall ac ymunodd y ddau â’r ail driawd. Cynhyrchodd hyn waith cydweithredol hynod effeithiol. Daeth y pandemig i ben ar rannu’r ffordd o weithio yma gyda’r holl staff oherwydd yr angenrheidrwydd am swigod, fodd bynnag, mae hwn yn fodel a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu dysgu proffesiynol i staff pan fydd cyfyngiadau yn cael eu lleddfu.

 

  • Prosiect Ymholiad Proffesiynol Cenedlaethol – Cynyddodd y pandemig nifer y dysgwyr sy’n cael trafferth gyda’u lles emosiynol. Roedd yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar hyder proffesiynol staff wrth gefnogi dysgwyr. Sefydlwyd model i ddatblygu canolbwynt o arbenigwyr gan ddefnyddio Llythrennedd Emosiynol i hyfforddi a mentora staff ar draws yr ysgol. Mae astudiaeth beilot wedi’i chynnal ond amharwyd arni gan gyfnodau clo, felly mae’r ymchwil hwn yn dal i fynd ymlaen.

 

  • Ymholiad Proffesiynol Cydweithredol Beirniadol – Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar a fyddai gweithgareddau STEM yn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol. Cynhaliwyd y prosiect clwstwr hwn dan arweiniad Prifysgol Sterling. Galluogodd yr astudiaeth blwyddyn hon i’r clwstwr greu offeryn asesu ar gyfer sgiliau meddwl yn feirniadol. Roedd hyn yn cefnogi staff gyda’r dilyniant sgiliau hanfodol angenrheidiol o fewn eu grŵp blwyddyn. Datblygodd y gweithgareddau STEM hyder plant unigol, gan gynnwys y rhai nad oeddent yn darllen, i’w galluogi i ddyfalbarhau â heriau wrth ddysgu.

 

  • Meddwl Fel Athro – Roedd cysylltiadau cryf ag ITET yn ein galluogi i fod yn rhagweithiol a defnyddio adnodd a fyddai’n helpu myfyrwyr neu athrawon newydd. Bu’r dysgu proffesiynol a ddarparwyd i staff yn amhrisiadwy gan fod y model yn gofyn i athrawon feddwl yn uchel a chyflwyno prosesau meddwl wedi’u hategu gan ymchwil.

 

  • Y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol – Bu staff yn ymgysylltu â ‘Teithiau Cerdded’ i lywio addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Roedd ymgysylltu â Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r ymchwil sydd ei angen ar gyfer yr astudiaeth drwy ddarparu tystiolaeth ymchwil o ansawdd uchel. Defnyddiodd staff yr adran AaD mewn teithiau cerdded ochr yn ochr ag ymchwil gwerthfawr arall i ddatblygu strategaethau effeithiol o fewn yr amgylchedd dysgu.

 

Mae’r holl gyfleoedd dysgu proffesiynol amrywiol wedi galluogi’r ysgol i ddatblygu arlwy dysgu proffesiynol hynod effeithiol sy’n cynnwys staff ar bob lefel.

Mae staff yn gweld dysgu proffesiynol fel hawl sy’n cefnogi ac yn meithrin cydlyniad sy’n gysylltiedig ag addysgeg a chynllunio’r cwricwlwm. Rydym wedi gallu atgyfnerthu’r hyn a ddysgwyd mewn diwylliant sy’n annog staff i ddefnyddio cyfleoedd dysgu proffesiynol i werthuso a gwella dulliau addysgu a dysgu. Mae dysgu proffesiynol yn cael ei gynllunio trwy gyfuniad o staff cyfan, cyfnod, tîm a ffocws unigol. Mae cysylltiadau cryf â’r GCA wedi rhoi cyfleoedd i staff weithio’n rheolaidd ar lefel clwstwr, rhanbarthol a chenedlaethol ar faterion addysgol cyfredol sy’n cael eu llywio gan ymchwil a chydweithio.

Pob Astudiaethau Achos