Skip to main content
English | Cymraeg

Arswyd a Rhyfeddod

Ysgol Gynradd Ynystawe

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu galluoedd proffesiynol arweinwyr cyfredol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru.

Gellir cael gafael ar ein Grant Arloesedd drwy’r Llwybr Arloesedd ac mae’n cael ei annog ymysg y rhai a fynychodd y Gyfres Arloesedd. Bu Cyfres Arloesedd 2022 yn archwilio ‘Arloesedd Digidol’ a chyflwynodd y cyfranogwyr syniadau am brosiectau i wella cyfleoedd digidol yn eu hysgolion.

Buom yn siarad â Naomi Edwards, athrawes ddosbarth yn Ysgol Gynradd Ynystawe, i ganfod sut y clywodd am y Grant Arloesedd drwy ein cyfres Arloesedd Digidol a sut y cafodd wybod am fanteision datblygu a gwella arweinyddiaeth addysgol drwy ein Llwybr Arloesedd.

 

Y Broblem

Ar ôl y pandemig, roedd Ysgol Gynradd Ynystawe eisiau canolbwyntio eu prosiect ar ddatblygu annibyniaeth a chydnerthedd dysgwyr a darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant staff. Byddai eu harloesedd digidol yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â system ‘Chwilfa’. Eglura Naomi: “O’r cyfnod Meithrin i Flwyddyn Chwech, bydd y Chwilfeydd hyn yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau annibynnol, cydnerthedd a meddwl trwy ‘heriau’ annibynnol a gynllunnir. Byddwn yn mapio sut mae hyn yn datblygu o’r cyfnod Meithrin i Flwyddyn Chwech, gan ganolbwyntio’n bennaf ar sut y gellir defnyddio codio er mwyn i ddysgwyr weithio’n ymarferol ac yn annibynnol.”

Roedd cyllid blaenorol wedi galluogi aelod o staff i gael hyfforddiant ar Bee-bots, Blue-Bots ac Ohbots ac fel rhan o’r prosiect roedd yr ysgol am weithredu hyn yn y cwricwlwm fel y gallai dysgwyr gael mwy o gyfleoedd i roi cynnig ar dechnolegau newydd fel rhan o’u taith ddysgu.

 

Y Fethodoleg

Ar ôl derbyn ein Grant Arloesedd, aeth Ysgol Gynradd Ynystawe yn syth ati i gychwyn ar eu taith arloesi ddigidol. Gan fod aelod o staff eisoes wedi’i hyfforddi yn y maes hwn, roedd ganddynt well syniad o sut i roi cyfleoedd cydnerthedd ac arloesi ar waith yn y cwricwlwm. Defnyddiwyd y grant i ariannu offer a allai wedyn greu’r cyfleoedd hyn i bob dysgwr o’r cyfnod Meithrin hyd at Flwyddyn Chwech. Ymhelaethodd Naomi: “Fe ddefnyddiom Bee-bots, Blue-bots ac Ohbots, yn ogystal ag ystod o adnoddau ategol, a fyddai’n darparu ystod o gyfleoedd i alluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth godio a chael cyfleoedd ymarferol cyffrous i weithio’n annibynnol.”

Fe wynebodd y prosiect rai heriau; y brif her oedd diffyg hyfforddiant staff ym maes codio a’r cyfyngiadau amser i ddarparu’r hyfforddiant hwn i aelodau staff. Ar y dechrau darparwyd sesiynau hyfforddi i rannu’r syniadau ar gyfer y prosiect a’r ffyrdd ymlaen ar gyfer yr ysgol gyfan. Ond cafodd y rhwystr hwn ei oresgyn yn gyflym. Dywedodd Naomi: “Fe wnaethom ddatblygu hyder a dealltwriaeth staff trwy ddefnyddio cynorthwywyr addysgu lefel uwch (CALU) a oedd eisoes yn hyderus ym maes codio i fynd o ddosbarth i ddosbarth yn cynnal gweithgareddau bach gyda dysgwyr. Yna gallai staff ddysgu trwy arsylwi a chymryd rhan ochr yn ochr â’r dysgwyr.”

 

Y Canlyniadau

Ers derbyn y Grant Arloesedd, mae Ysgol Gynradd Ynystawe wedi gallu datblygu creadigrwydd ymhlith aelodau staff, gan alluogi iddynt fod yn fwy arloesol yn y ffyrdd y maent yn dysgu cysyniadau penodol. O ganlyniad, maent yn teimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio technoleg ac yn gallu gweld y manteision i’w haddysgu nhw ac i’r dysgwyr. Mae gosodiad a threfn yr ystafell ddosbarth hefyd wedi esblygu i alluogi dysgu mwy annibynnol, sef prif nod y prosiect. Trwy ariannu a phrynu offer newydd, mae mathemateg bellach yn cael ei dysgu trwy godio ac mae datblygiad iaith, llafaredd a Chymraeg, yn cael eu haddysgu trwy amrywiol adnoddau’r cyfryngau. Mae Ysgol Gynradd Ynystawe wir wedi elwa ar arloesi digidol, fel y mae Naomi yn cadarnhau: “Mae codio wedi darparu cyfleoedd i ‘ddatblygu’r holl staff fel arweinwyr’. Mae addysgu a dysgu yn esblygu’n gyson ac mae pwysigrwydd yr holl staff yn ysgwyddo cyfrifoldebau ac arwain sectorau penodol yn bwysicach nag erioed. Bellach mae gennym ystod o brofiadau o ran hyfforddi athrawon a chynorthwywyr addysgu.”

 

Y Dyfodol

Rhan o’n Llwybr Arloesedd yw edrych tua’r dyfodol, ac mae’n hawdd gweld sut y gall ysgolion ledled Cymru gael eu hysbrydoli gan yr arloesi digidol sydd wedi’i feithrin yn Ysgol Gynradd Ynystawe. Mae’n bwysig cyflwyno dysgwyr i dechnolegau newydd fel codio i wella eu profiad dysgu, ond hefyd i sicrhau eu bod yn cael hwyl ac yn ymgysylltu. Mae hyn yr un mor wir am athrawon; gall bod ag athro llawn cyffro a hyder sicrhau bod dysgwyr yn cael y cyfle gorau i ddatblygu eu sgiliau mewn maes newydd. Mae’r ysgol hyd yn oed wedi cael cyfle i gystadlu mewn cystadleuaeth roboteg o ganlyniad i’w sgiliau newydd mewn codio. Dywedodd Naomi: “Rydym wedi dechrau gweithio gyda grŵp o ddysgwyr mwy abl a thalentog (MAT) i ddatblygu codio fel gweithgaredd allgyrsiol. Mae’r grŵp hwn yn gweithio’n agos gydag arweinydd MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac maent yn datblygu Chwilfeydd yn seiliedig ar wahanol bynciau. Bydd y plant hyn yn dod yn arbenigwyr ac ymhen amser yn rhannu eu gwybodaeth trwy addysgu plant eraill ar draws yr ysgol.”

 

Cyngor i Eraill

Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi cefnogi llawer o ysgolion yng Nghymru ar eu taith arloesi, ac yn ôl Naomi: “Mae technoleg ddigidol yn esblygu drwy’r amser yn y byd go iawn ac mae gan ymarferwyr yn y sector addysg gyfrifoldeb allweddol wrth ddarparu cyfleoedd a pharatoi dysgwyr ar gyfer gweithio yn yr oes ddigidol. Fel sector addysg, mae angen i ni roi profiadau a chyfleoedd i ddysgwyr weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr mewn maes gwaith sy’n esblygu’n barhaus.”

Compilation of images of pupils from Ynystawe Primary School
Gallwch ddysgu mwy am yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru a’n Llwybr Arloesedd ar ein gwefan. Neu cysylltwch â ni yn post@agaa.cymru i siarad ag aelod o’r tîm.
Pob Astudiaethau Achos