Ymholi, arloesi, archwilio!

Mae’r Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (yr Academi Arweinyddiaeth) yn gwahodd ceisiadau am gyllid hyd at uchafswm o £10k fel rhan o raglen beilot a fydd yn cefnogi arweinwyr ysgol yng Nghymru i hybu’r defnydd gorau o ymchwil ac ymholi yn eu sefydliadau.

Bydd rhaglen Ymholi, arloesi, archwilio! yn cefnogi arweinwyr ysgol i:

  • ddatblygu dulliau gweithredu’n seiliedig ar ymchwil ac ymholi i fynd i’r afael ag anghenion a gofnodwyd ar gyfer datblygu eu hysgolion; a
  • sefydlu diwylliant ysgol gyfan o ran ymholi, arloesi ac archwilio

Bydd y prosiectau sy’n derbyn arian yn rhoi arfau newydd yn nwylo’r arweinwyr i hybu datblygiad eu hysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu. Yn ogystal fe fyddant yn cefnogi arweinwyr i gynllunio ar gyfer y diwrnodau HMS ychwanegol yn 2020, 2021 a 2022 a sicrhau eu bod yn manteisio’n llawn ar y canllawiau Arwain Dysgu Proffesiynol a gyhoeddir gan yr Academi Arweinyddiaeth yng Ngwanwyn 2020.

Bydd y prosiectau a ariennir drwy raglen Ymholi, arloesi, archwilio! yn cynnig cyfleoedd newydd i holl staff proffesiynol yr ysgolion sy’n cymryd rhan i ddatblygu yng nghyd-destun y Safonau Proffesiynol ar gyfer dysgu ac arwain, ac i gofnodi a chnoi cil ar eu dull dysgu proffesiynol wrth ddefnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol.

Pwy sy’n cael cyflwyno cais?

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan unrhyw ysgolion a gynhelir yng Nghymru, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Mae gofyn fod gan yr ymgeisydd arweiniol rôl arwain ffurfiol. Bydd hi/ef yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol y prosiect, am gyflwyno adroddiadau a monitro anghenion ac am gynhyrchu allbynnau’r prosiect. I fod yn gymwys i gyflwyno cais mae gofyn fod gan yr ymgeisydd arweiniol yr awdurdod angenrheidiol i gyflawni’r prosiect. Bydd pob aelod proffesiynol o staff yr ysgolion sy’n cymryd rhan yn gymwys i gyfrannu i’r prosiectau – yn amodol ar gyllid.

Pa fath o weithgareddau mae’r rhaglen yn eu hariannu?

Bydd ceisiadau llwyddiannus yn cyflwyno syniad clir iawn o natur y prosiect ac yn dangos sut y bydd yn cefnogi arweinwyr ysgolion i:

  • ddatblygu dull gweithredu yn seiliedig ar ymholi er mwyn mynd i’r afael ag un neu ragor o anghenion datblygu’r ysgol; a
  • sefydlu diwylliant ysgol gyfan sy’n cael ei yrru gan ymholi, arloesi ac archwilio y gellir ei ehangu y tu hwnt i oes y prosiect a ariennir

Rydym yn agored i unrhyw brosiect sy’n seiliedig ar ymchwil neu ymholi sy’n gallu dangos sut y bydd yn gwireddu’r amcanion uchod.

Efallai y bydd ymgeiswyr Ymholi, arloesi, archwilio! yn dymuno cyflwyno cais am arian ar gyfer prosiectau sy’n archwilio effaith dulliau arloesol o addysgu a dysgu ar ddisgyblion, yn enwedig yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd. Efallai y bydd eraill yn cynnig prosiectau sy’n cefnogi staff i ymwneud ag ymchwil rhyngwladol blaengar fel rhan o’u dull dysgu proffesiynol. Gallai eraill ganolbwyntio ar dreialu dulliau arloesol o fynd i’r afael ag anghenion dysgu ychwanegol penodol neu enghreifftiau o ymddygiad heriol, neu batrymau presenoldeb, ac yn y blaen – rydym yn annog ymgeiswyr i feddwl yn greadigol!

Wrth wahodd ceisiadau, nid yw’r Academi Arweinyddiaeth yn disgwyl gweld cynlluniau ymchwil sy’n defnyddio dulliau gweithredu soffistigedig ac nid oes angen profiad blaenorol o ddefnyddio dulliau ymchwil ac ymholi ar ymgeiswyr. Bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael cefnogaeth ariannol i ymgynghori gydag ymchwilwyr proffesiynol i sicrhau fod cynllun y prosiect yn gadarn ac yn addas at ei ddiben; bod rheolaeth effeithiol a moesegol o’r gwaith o gasglu tystiolaeth a data; a bod y dadansoddiad o’r dystiolaeth a’r data yn arwain at ganfyddiadau dibynadwy a defnyddiol.

At ba ddibenion y gellir defnyddio’r arian?

Gellir dyfarnu hyd at £10k i brosiect fel y gall ymgeiswyr llwyddiannus dalu costau staff llanw, costau mynychu cynadleddau a chyfarfodydd allanol perthnasol eraill, gwaith arolygu gan ymchwilwyr proffesiynol a, lle bo hynny’n addas, rhai costau uniongyrchol fel offer ychwanegol a/neu arbenigol, llogi ystafelloedd, gwasanaethau trawsgrifio ayb.

Mae sicrhau arolygaeth gan ymchwilwyr proffesiynol yn elfen hanfodol wrth ddyfarnu arian i brosiectau’r rhaglen yma. Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn cefnogi’r ysgolion sy’n cymryd rhan i gydweithio gyda phrifysgolion a/neu ymgynghorwyr ymchwil preifat i sicrhau cyngor ac arbenigedd priodol.

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn gweithio gyda’n partneriaid i fanteisio ar gyfleoedd i rannu canfyddiadau ac allbynnau yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth gyflwyno cais, annogir ymgeiswyr hefyd i ystyried sut y byddan nhw’n rhannu canfyddiadau eu prosiect gan nodi’r adnoddau a fydd yn angenrheidiol i wneud hynny.

Beth yw’r dyddiad cau?

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy atodiad e-bost a’i ddanfon i post@agaa.cymru cyn 5pm bnawn Iau, 28 Tachwedd 2019.

Dyfernir yr arian yn gynnar ym mis Rhagfyr 2019 a bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus arwyddo cytundeb grant gyda’r Academi Arweinyddiaeth cyn 15 Rhagfyr 2019.

Cynhelir cyfarfod sefydlu gyda’r Academi Arweinyddiaeth ym mis Ionawr 2020.

Beth fydd hyd y prosiectau?

Bydd y gwaith o gynllunio dull gweithredu’r prosiectau’n dechrau yn ystod tymor y gwanwyn 2020. Rhaid cwblhau’r gwaith o gasglu tystiolaeth a’i ddadansoddi erbyn 31 Ionawr 2021. Rhaid cwblhau allbynnau’r prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.