Fy enw i yw Jeremy Griffiths ac rwyf wedi bod yn bennaeth er 1996 mewn tair ysgol gynradd wahanol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rwyf hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd i’r awdurdod lleol, a bu gennyf ddiddordeb erioed mewn arddulliau a thechnegau arwain a rheoli. Astudiais ar gyfer gradd Meistr mewn gweinyddu busnes a deuthum yn rheolwr siartredig gyda’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yr wyf yn Gydymaith ynddo erbyn hyn.

Yn 2017, cefais y fraint a’r anrhydedd i gael fy newis yn Gydymaith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Dewiswyd y deuddeg Cydymaith ledled Cymru o amrywiaeth o gefndiroedd addysgol a rhanbarthau gwahanol i gynrychioli penaethiaid wrth eu gwaith yng Nghymru. Mae’r daith hyd yma wedi bod yn hynod ddiddorol, yn heriol, ond yn un gyffrous yn anad dim.

Y gorchwyl cyntaf oedd dod i ddeall beth oedd diben yr Academi, gan gynnwys ei gweledigaeth a’i gwerthoedd, ac wrth gwrs, y meini prawf i ni fel Cymdeithion. Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, roeddem ni fel grŵp yn dod i adnabod ein gilydd, ein cryfderau a’n gwendidau, ac yn dysgu cydweithio fel tîm unedig. A bod yn onest, cymerodd y gwaith hwn gryn amser, ond roedd yn sicr yn werth gwneud yr ymdrech er mwyn sicrhau dealltwriaeth gyson o ddiben i ni gyd. Lluniwyd y weledigaeth hon ar y cyd gan lawer o bobl, ond yn fy marn i, yr ysgogydd go iawn fu Kirsty Williams, AC Gweinidog Addysg. Fel erioed, mae wedi dangos angerdd gwirioneddol i’n galluogi ni ddod yn arweinwyr system, er mwyn gwella safon arweinyddiaeth addysg ar draws y system yng Nghymru.

Un rhan o’r agenda diwygio yng Nghymru yw’r Academi Genedlaethol. Ni fu gymaint o gyfleoedd erioed i wneud newidiadau i’n system addysg, i’r genhedlaeth hon o’r proffesiwn addysgu. Mae’r agenda diwygio yn cael ei arwain go iawn gan sylfaen dystiolaeth ymchwil a’i llunio gan grwpiau talentog o ymarferwyr ac ymgynghorwyr arbenigol. Mae hyn yn mynd â Chymru i gyfeiriad cwbl wahanol i Loegr, ac mae academyddion o bob cwr o’r byd yn edrych i weld sut mae Cymru’n datblygu. Fel y Cymdeithion cyntaf felly, gan weithio gyda thîm dylunio, mae’n rhaid i ni sicrhau bod rhaglen anhygoel o ddatblygu arweinyddiaeth ar gael ac yn barod ar gyfer carfanau o arweinwyr addysgol yn y dyfodol.

Yn bersonol, rwyf wedi cynyddu fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r ymchwil a’r gwaith darllen a wneuthum. Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod yn dod o hyd i beth sydd orau i’n cyd-destun ni yng Nghymru. Hyd yn hyn, mae hyn wedi golygu edrych ar rai o’r systemau gorau ar hyd a lled y byd, o ran deilliannau disgyblion, boddhad proffesiynol a datblygu arweinyddiaeth yn llwyddiannus. Mae codi statws y proffesiwn ynghyd â lles pawb sy’n gweithio ynddo yn flaenoriaeth allweddol. Bydd gweithlu llawn cymhelliant sydd wedi’i ddatblygu’n broffesiynol yn derbyn unrhyw heriau yn y dyfodol, gan chwilio am ffyrdd i wella’n barhaus.

Ein Cenhadaeth Genedlaethol yw strategaeth uchelgeisiol i addysg yng Nghymru, a chredaf na fu adeg fwy cyffrous erioed i fod ym maes addysg yn y wlad hon. Bydd diwygiadau i’r cwricwlwm ac adolygiadau ar arolygu, hyfforddiant cychwynnol i athrawon a chyflog ac amodau athrawon yn mynnu arweinyddiaeth ragorol i’w gweithredu’n llwyddiannus. Mae rôl sylweddol gan yr Academi Genedlaethol i’w chwarae ar y cyd ag asiantaethau eraill. Rwy’n ddiolchgar o fod wedi cael y cyfle i’n llais cyfunol yn yr Academi gael ei glywed yn y drafodaeth Genedlaethol hon a chael cyfrannu at effeithiolrwydd y system addysg yng Nghymru. Dilynwch ein gwefan – www.nael.cymru i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf ac ymuno â’r drafodaeth.

 

Jeremy Griffiths yw Pennaeth Ysgol Gwynedd  ac yn gydymaith AGAA.