Swyddi Gwag

Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd - Ieuenctid ac ôl-16 (Secondiad)

Secondiad tymor penodol cychwyn 1 Medi 2020 – 31 Awst 2021

Bydd deiliad y swydd yn datblygu gwaith yr Academi Arweinyddiaeth mewn dau faes blaenoriaeth strategol:

  1. Sicrhau bod ystod eang o ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth o ansawdd ar gael i arweinwyr addysgol yng Nghymru, trwy ehangu’r broses o gyflenwi proses cymeradwyo sefydledig yr Academi Arweinyddiaeth i sectorau, tu allan i ysgolion
  2. Sicrhau ansawdd parhaus y ddarpariaeth gymeradwy gan y sectorau hyn trwy ddarparu proses sicrhau ansawdd trwyadl.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi sicrhau cytundeb gan eu Corff Llywodraethol a’u Cyfarwyddwr ALl / Prif Swyddog Addysg (neu eu rheolwr llinell mewn achosion tu allan i ysgolion) cyn gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod gallu addas yn eu hysgol/sefydliad bresennol cyn ystyried y rôl hon.

Darparwch lythyr (dim mwy na 1000 o eiriau) yn nodi’ch addasrwydd ar gyfer y swydd hon. Cofiwch gynnwys manylion eich llythyr cyflog cyfredol yn eich llythyr cais. Bydd angen e-bostio llythyrau at post@agaa.cymru

I drefnu trafodaeth anffurfiol gyfrinachol am y swydd, cysylltwch â Tegwen Ellis (tegwen.ellis@agaa.cymru)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Gorffennaf 2020