Proses cymeradwyo

Un o’n dibenion craidd yw cyfrannu at ddatblygu arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer yr ystod o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael yng Nghymru.

Rydym yn annog pob darparwr sy’n datblygu ac yn darparu cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth i ystyried cyflwyno eu darpariaeth i’w gymeradwyo. Mae’r broses gymeradwyo yn cynnwys meini prawf uchelgeisiol a bennir yn glir yng nghyd-destun polisi Cymru, ac sy’n hyrwyddo mynediad cyfartal i bob arweinydd, pa bynnag iaith neu sefydliad y maent yn gweithio ynddo yng Nghymru, neu ble bynnag y maent yng Nghymru.

Mae ein galwad gyfredol am cymeradwyo ar agor nawr ac yn cau ar  12fed Chwefror 2021.

Mae’n alwad agored ar gyfer datblygu arweinyddiaeth yn ystod unrhyw gam o’r gyrfa e.e. arweinwyr canol, uwch arweinwyr, darpar benaethiaid a phrofiadol, a hefyd ar gyfer unrhyw agwedd ar ddatblygu arweinyddiaeth e.e. lles, ADY, ymholi a hyfforddi.

Felly, os oes gennych ddarpariaeth bresennol sy’n dangos ei bod yn effeithiol ac yr hoffech ei dwyn ymlaen i’w chymeradwyo, lawrlwythwch ein Llyfryn Canllawiau a’n Ffurflen Gais.

Rydym hefyd yn awyddus i annog datblygiad darpariaeth newydd ac arloesol felly os oes gennych syniadau gwych am ddarpariaeth arweinyddiaeth, yna rhannwch y syniadau hynny gyda ni a gadewch i ni weld sut y gallwn eich cefnogi trwy ein Llwybr Arloesi.

Amserlen cymeradwyo ar gyfer yr alwad gyfredol

Galwad Cymeradwyo’n Agor

23ain Hydref 2020

Galwad Cymeradwyo’n Cau

12fed Chwefror 2021

Panel Cam Un

8fed Mawrth 2021

Cyflwyno Gwybodaeth Ychwanegol

16eg Ebrill 2021

Panel Cam Dau

3ydd Mai 2021

Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyfleu i ddarparwyr

14eg Mai 2021