Jonathan Keohane

Cydymaith

Pennaeth Ysgol Gynradd Parc y Rhath yng Nghaerdydd yw Jonathan Keohane.

Mae gan Jonathan gyfoeth o brofiad fel Uwch Arweinydd yn y cyfnodau Cynradd ac Uwchradd. Mae gan Jonathan arddull arweinyddiaeth wasgaredig gref ac mae ganddo hanes profedig o gefnogi ysgolion trwy deilwra rhaglenni cymorth pwrpasol i godi safonau a gwella gallu arweinyddiaeth ar bob lefel. Mae wedi ymgymryd â rolau fel Partner Gwella Ysgolion, Hyfforddwr Arweinyddiaeth CPCP, Llywodraethwr Gwella, Arweinydd Clwstwr ac Arolygydd Cymheiriaid Estyn. Mae Jonathan yn angerddol dros les, cydraddoldeb a chynhwysiant ac mae gan ei ysgol bresennol gymuned gyfoethog ac amrywiol gyda dros 42 o ethnigrwydd a 28 o ieithoedd yn cael eu cynrychioli o fewn cymuned yr ysgol.

Mae gan Jonathan ddiddordeb mawr mewn ymchwil addysgol. Mae wedi sefydlu diwylliant o ymchwil trwy ddysgu proffesiynol ymchwil gweithredol, amser ymroddedig ar gyfer darllen proffesiynol a digwyddiadau arfer gorau. Mae Jonathan wedi ymweld â sawl gwlad, gan gynnwys y Ffindir, Sweden, yr Almaen a Ffrainc i edrych ar eu systemau addysgol ac o ganlyniad mae wedi cyflwyno a datblygu llawer o arferion yn Ysgol Gynradd Parc y Rhath. Mae Jonathan yn angerddol am ddysgu proffesiynol, y mae’n ei ystyried yn flaenoriaeth wrth ddatblygu’r ysgol a chefnogi lles staff i sicrhau eu bod yn hyderus yn eu rôl.

Mae Jonathan yn cael ei ysgogi i gefnogi lles staff yn ei ysgol. Mae wedi datblygu grŵp rhanddeiliaid lles hynod effeithiol sydd wedi datblygu siarter lles staff a pholisïau i sicrhau bod staff yn cael eu cefnogi i gyflawni o fewn eu rôl.

Mae Jonathan yn briod ac mae ganddo ddwy ferch oed cynradd. Mae’n byw yng Nghasnewydd ac yn frwd dros hybu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Mae’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Mae ganddo angerdd am chwaraeon, teithio a bwyd.

Twitter icon @JonKeohaneHT 

Twitter icon @roathparkprm

Jonathan Keohane

Cwrdd â Charfan 4

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Cydymaith

Jayne Woolcock

Cydymaith

Rhian Milton

Cydymaith