English | Cymraeg

Sue Roberts

Cydymaith Alwmni

Pennaeth Ysgol Ffordd Dyffryn yng Nghonwy yw Sue Roberts. Mae Sue nawr wedi’i secondio i’r Academi Arweinyddiaeth fel Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd ar gyfer Ysgolion.

Mae gan Sue gyfoeth o brofiad ac mae hi wedi ymgymryd â rolau fel Anogwr Arweinyddiaeth CPCP, Cynghorydd Arweinyddiaeth UCD, Arweinydd Clwstwr ac Arolygydd Cymheiriaid Estyn. Mae Sue yn angerddol am gynhwysiant ac mae gan ei hysgol bresennol Adnoddau Cyfnod Sylfaen ar gyfer disgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol, yn ogystal ag Adnoddau CA2 ar gyfer disgyblion ag ASD.

Mae Sue wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr Academi Arweinyddiaeth o’r cychwyn cyntaf fel Cydymaith yn garfan 1. Mae wedi helpu i feithrin cysylltiadau â chydweithwyr yn Iwerddon a’r Alban drwy Gonsortiwm y Tair Cenedl ac wedi hwyluso cyfleoedd dysgu proffesiynol i arweinwyr ledled Cymru drwy’r gyfres weminar Datgloi Arweinyddiaeth.

Fel secondai, mae Sue yn arwain ar y broses Cymeradwyo a Sicrhau Ansawdd ac yn cefnogi gweithgareddau sy’n ymwneud ag Arloesi a Lles. Dyheadau Sue ar gyfer dyfodol yr Academi Arweinyddiaeth yw hwyluso’r broses o greu dull Cymru gyfan o ymdrin â gofal, cymorth a lles pob arweinydd ysgol, ac i barhau i ddatblygu cyfleoedd dysgu proffesiynol drwy’r gweithdai Arloesi a’r gyfres Datgloi Arweinyddiaeth.

Mae Sue yn briod gyda dau fab aeddfed. Mae’n byw yn Llandudno ac er nad yw’n cael ei magu yng Nghymru, mae’n siarad Cymraeg ac mae’n frwdfrydig ynghylch hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Mae ganddi angerdd dros deithio ac mae wedi bod yn ddigon ffodus i archwilio llawer o wahanol leoedd ledled y byd. Mwynhaodd yn arbennig heicio yn yr Himalaya, cyfle a gafodd wrth ymweld ag Ysgol Jalashwary yn Nepal.

 @SueRobertsWales

@FforddDyffryn

Sue Roberts

Cymdeithion Alwmni

Gweld y Cyfan
Trefor Jones

Cydymaith Alwmni

Tania Rickard

Cydymaith Alwmni

Sarah Coombes

Cydymaith Alwmni