English | Cymraeg

Emil Evans

Cydymaith

Mae gan Emil Evans 33 mlynedd o brofiad ym myd addysg, gan weithio fel athro, rheolwr ac arweinydd ar draws y sectorau Uwchradd ac AB. 

Ar ôl dysgu yn Indonesia, Awstralia a Ffrainc dychwelodd Emil i’r DU yn 1992 a threuliodd 4 blynedd mewn ysgol gyfun fawr yn Ne Cymru yn addysgu Saesneg, Drama, y Cyfryngau a Ffrangeg, ac yn gofalu am y Chweched Dosbarth. Arweiniodd y profiad hwn wedyn at swydd ddarlithio yng Ngholeg y Barri lle daeth Emil yn Bennaeth Addysg Gyffredinol yn 2003 a bu’n rhedeg y TAR (AB) am nifer o flynyddoedd tra’n parhau i addysgu Safon Uwch Saesneg a Ffilm. 

Yn 2009 cymerodd Emil swydd Cyfarwyddwr yng Ngholeg y Barri, gan arwain tair cyfadran yn darparu cymwysterau academaidd a galwedigaethol o lefel 1 hyd at lefel Gradd cyn trosglwyddo i Goleg Caerdydd a’r Fro yn 2011. Yn 2015 penodwyd Emil i’w swydd bresennol fel Is-Bennaeth yn CAVC. Mae gwaith Emil yn gyfoethog ac yn amrywiol gyda chyfrifoldeb penodol am Addysg Uwch, Rhyngwladol ac Ehangu Cyfranogiad. Drwy gydol ei yrfa mae Emil wedi ymrwymo i sicrhau y dylai addysg fod yn agored i bawb, waeth beth fo’u credo, hil, rhyw, neu gyfoeth, ac mae’n credu bod yr ymrwymiad hwn hyd yn oed yn fwy perthnasol heddiw o fewn yr hinsawdd wleidyddol, economaidd a chymdeithasol sydd ohoni. 

 Y tu allan i’r gwaith mae Emil yn ŵr balch i Rosie ac yn dad i dri o fechgyn, un newydd raddio, un yn ei flwyddyn olaf yn y brifysgol ac un arall yn gwneud Lefelau A. Mae Emil yn mwynhau rhedeg, cerdded mynyddoedd (mae wedi cwblhau taith mis o hyd yn yr Himalaya rai blynyddoedd yn ôl), rygbi (gwylio, dim chwarae mwyach!), chwarae tenis, cerddoriaeth fyw, darllen, ffilm a theithio. 

Emil Evans

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Michelle Kerswell

Cydymaith