Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (ni) yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi.

Darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn ofalus er mwyn deall sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Os bydd gennych gwestiynau neu ymholiadau’n ymwneud â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn y ffyrdd a ganlyn:

Swyddog Diogelu Data
Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
Canolfan Ddinesig Abertawe
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

01792 304971

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn esbonio’r canlynol:

 1. Gwybodaeth y gallwn ei chasglu amdanoch
 2. Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth
 3. Cysylltu â chi
 4. Rhannu eich gwybodaeth
 5. Ein sail gyfreithiol dros gasglu, cadw a defnyddio eich gwybodaeth
 6. Diogelwch eich gwybodaeth a storio eich gwybodaeth
 7. Eich hawliau

 Gwybodaeth y gallwn ei chasglu amdanoch

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol amdanoch:

 Gwybodaeth a roddwch chi i ni

Efallai y byddwch yn rhoi gwybodaeth inni amdanoch eich hun wrth gofrestru i fynychu ein digwyddiadau, wrth ymgeisio i ddod yn Gydymaith yr Academi, wrth ymuno â’n rhestr bostio, wrth lenwi ffurflenni neu wrth gysylltu â ni ar y ffôn, trwy e-bost neu mewn llythyr.

Efallai fod y wybodaeth a roddwch inni’n cynnwys eich enw, cyfeiriad eich cartref, manylion eich ysgol/lleoliad, teitl eich swydd, ers faint yr ydych wedi bod yn eich swydd, eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn. Byddwn hefyd yn gofyn i Gymdeithion yr Academi gyflwyno gwybodaeth am eu cymwysterau a’u profiad.

 Gwybodaeth a gasglwn yn awtomatig amdanoch

Rydym yn casglu’r wybodaeth ganlynol yn awtomatig pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan:

https://nael.cymru/cookie-policy/

Gwybodaeth a gawn gan eraill

Rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill, yn cynnwys awdurdodau lleol, ysgolion, Llywodraeth Cymru a sefydliadau haen ganol eraill ac efallai y byddwn yn cael gwybodaeth amdanoch ganddynt hwy.

Mae’r wybodaeth a gawn gan y ffynonellau hyn yn cynnwys eich enw, eich oed, manylion eich ysgol/lleoliad, teitl eich swydd, ers faint yr ydych wedi bod yn eich swydd, a’ch cyfeiriad e-bost.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Rydym angen cael, storio a defnyddio gwybodaeth amdanoch er mwyn inni allu darparu ein gwasanaethau. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gadwn amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

 •  i gadarnhau pwy ydych chi
 • i roi gwybod ichi am wasanaethau, digwyddiadau a chyrsiau perthnasol; ein rhai ni a rhai trydydd partïon (yn cynnwys rhaglenni ardystiedig) rydym wedi cytuno y dylai eu gwasanaethau fod ar gael ichi (gweler yr adran ‘Cysylltu â chi’ isod i gael mwy o wybodaeth am hyn)
 • i’ch hysbysu a rhoi’r diweddaraf ichi am ein gwaith
 • i gynnal dadansoddiadau ystadegol a dadansoddiadau marchnad, yn cynnwys ymarferion meincnodi, er mwyn ein galluogi i’ch deall yn well a gwella ein gwasanaethau
 • i ddatblygu, profi a gwella ein systemau
 • i’ch hysbysu ynghylch newidiadau i’n gwasanaethau
 • i weinyddu ein gwefan ac at ddibenion mewnol, yn cynnwys cywiro diffygion, dadansoddi data, cynnal profion, gwaith ymchwil, ac at ddibenion ystadegol ac arolygu
 • i wella ein gwefan er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur

Efallai y byddwn yn cyfuno gwybodaeth a gawn o ffynonellau eraill gyda gwybodaeth a roddwch chi inni at y dibenion a nodir uchod (yn dibynnu ar y mathau o wybodaeth a gawn).

Cysylltu â chi

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth gyswllt i anfon gwybodaeth bwysig atoch ar ffurf llythyrau, e-byst, negeseuon testun, neu fel arall i’ch ffonio. Efallai y byddwn yn recordio galwadau ffôn at ddibenion diogelwch a hyfforddiant.

Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gadwn amdanoch er mwyn gallu rhoi gwybodaeth ichi am wasanaethau y credwn all fod o ddiddordeb ichi. Os nad ydych eisiau inni ddefnyddio eich gwybodaeth yn y ffordd hon, rhowch dic yn y blwch perthnasol ar y ffurflen a ddefnyddir i gasglu eich gwybodaeth.

Os ydych wedi newid eich meddwl ynghylch rhoi caniatâd i rywun gysylltu â chi at ddibenion marchnata, cysylltwch â post@agaa.cymru i ddiweddaru eich dewisiadau.

Rhannu eich gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon dethol, yn cynnwys:

Awdurdodau lleol, ysgolion, colegau, prifysgolion, Llywodraeth Cymru a sefydliadau haen ganol eraill.

Efallai hefyd y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon os oes gennym ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau defnyddio neu gytundebau eraill; neu er mwyn diogelu ein hawliau, ein heiddo, neu ddiogelwch ein cwsmeriaid, neu eraill.

Ein sail gyfreithiol dros gasglu, cadw a defnyddio eich gwybodaeth

Mae cyfraith diogelu data’n pennu amryfal seiliau cyfreithiol cyfreithlon (neu ‘amodau’) sy’n caniatáu inni gasglu, cadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol:

 • Weithiau byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar eich caniatâd. Byddwn bob amser yn dweud wrthych pan fydd hyn yn digwydd ac yn gofyn ichi gytuno cyn inni brosesu eich gwybodaeth. Enghraifft o ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol gyda’ch caniatâd yw anfon ein cylchlythyr atoch, neu fanylion digwyddiadau y credwn all fod o ddiddordeb ichi.
 • Pan fyddwn wedi llunio contract neu gontractau gyda chi, efallai y byddwn angen defnyddio eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaethau ar eich cyfer.
 • Pan mae’n ofynnol inni gyflawni ein swyddogaethau cyhoeddus wrth arfer awdurdod swyddogol.
 • Yn olaf, o dro i dro mae’n ofynnol prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion ein buddiannau dilys ein hunain. Yr unig adeg y gwnawn hyn yw pan na fydd y buddiannau yma’n drech na buddiannau a rhyddid neu hawliau sylfaenol yr unigolion dan sylw.

Mae cyfraith diogelu data’n cydnabod bod rhai “categorïau arbennig” o wybodaeth bersonol yn cael eu hystyried fel rhai sensitif iawn. Nid ydym yn rhagweld y byddwn yn casglu categorïau arbennig o ddata; ond i’r graddau y gwnawn hynny, dim ond pan fyddwch wedi rhoi caniatâd penodol inni, neu pan ystyriwn ei bod yn angenrheidiol inni wneud hynny, y byddwn yn casglu ac yn defnyddio’r wybodaeth hon.

Diogelwch eich gwybodaeth bersonol a storio eich gwybodaeth bersonol

Ni ragwelir y bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei throsglwyddo i leoliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’n cael ei storio mewn lleoliad o’r fath.

Fodd bynnag, i’r graddau y caiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd diogel ac yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Fel arfer, dim ond cyhyd ag y bo’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a nodir yn adran 2 y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch.

Eich hawliau

Yn ôl cyfraith diogelu data, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

 • Gofyn am fynediad at eich gwybodaeth bersonol
 • Gofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chywiro os yw’n anghywir
 • Gofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu
 • Gwrthwynebu’r arfer o brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Gofyn am gael cyfyngu ar yr arfer o brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Gofyn am gael trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i ffurf strwythuredig y gall peiriant ei darllen
 • Peidio â bod yn destun penderfyniad sy’n gyfan gwbl seiliedig ar brosesu awtomataidd

Cyfyngir ar nifer o’r hawliau a restrir uchod i amgylchiadau diffiniedig arbennig ac efallai na fydd modd inni gydymffurfio â’ch cais. Os felly, byddwn yn rhoi gwybod ichi.

Os dewiswch anfon cais atom, byddwn yn anelu at anfon ateb atoch o fewn mis. Ni fyddwn yn codi tâl am ymdrin â’ch cais.

Os byddwch yn anfodlon gyda’r modd rydym yn defnyddio eich data personol, neu os dymunwch gwyno ynglŷn â’r ffordd rydym wedi delio gyda’ch cais, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ac fe geisiwn ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych. Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

Swyddog Diogelu Data
Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
Swyddfa 2.2.2
Canolfan Ddinesig Abertawe
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

01792 304971

Ymhellach, mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer cyfraith diogelu data. Ceir manylion ynghylch sut i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar https://ico.org.uk/make-a-complaint/