Amdanom ni

Rydym yn sefydliad annibynnol bychan a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiadau a wnaed yng nghynllun gweithredu’r llywodraeth “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl”. Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o’r dirwedd addysg.

Ein Gwerthoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddwy egwyddor sef:

tegwch mynediad at ddarpariaeth, a
darpariaeth sydd o’r ansawdd gorau.

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi arwain dysgu. Byddwn yn gwneud hyn drwy ymgorffori ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Ein dyheadau a'n gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig.

Cefndir

Yr her a osodwyd i ni gan yr OECD, Estyn a’r proffesiwn oedd sicrhau dull system gyfan tuag at arweinyddiaeth, a’i wneud yn brif gymhelliant i ddiwygio addysg.

Pwy ydyn ni?

Caiff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) ei harwain gan dîm bach o staff a gefnogir gan Fwrdd sy’n cynnwys unigolion ddaw ag amrywiaeth eang o arbenigeddau i sicrhau y gellir cyflawni dyheadau hirdymor y sefydliad yn effeithiol.

Mae 12 Cydymaith hefyd wedi cael eu penodi, sy’n cynnwys grŵp o benaethiaid profiadol a hynod effeithiol, ledled Cymru, a byddant yn chwarae rhan ddylanwadol wrth sefydlu’r Academi ac yng nghamau cyntaf ei ddatblygiad.

Llythyr Cylch Gorchwyl gan yr Ysgrifennydd Cabinet

Cyhoeddwyd ein Llythyr Cylch Gorchwyl yn swyddogol ac fe’i cyflwynwyd i Aelodau’r Cynulliad ar 19eg Tachwedd 2018. Mae’n adnabod blaenoriaethau strategol yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer yr AGAA ac yn gosod allan y gyllideb ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol yn ogystal â chyllideb ddangosol ar gyfer 2019-20.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu syniadau gwreiddiol ar sut i gyflawni amcanion y cylch gorchwyl yna cysylltwch â ni.

Cyswllt

<ul class=”contact-info”>
<li><i class=”fa fa-map-marker”></i> Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN</li>
<li><i class=”fa fa-phone”></i> 01792 304971</li>
<li><i class=”fa fa-envelope”></i> <a href=”mailto:post@agaa.cymru”>post@agaa.cymru</a></li>
<li><i class=”fa fa-twitter”></i> <a href=”https://twitter.com/AGAACymru”>https://twitter.com /AGAACymru</a></li>
<li><i class=”fa fa-facebook”></i> <a href=”https://www.facebook.com/pg/Academi-Genedlaethol-Arweinyddiaeth-Addysgol-2478419228864707/about/?ref=page_internal”>https://www.facebook.com/agaacymru</a></li>
</ul>