COVID-19

Oherwydd y sefyllfa Coronafirws, mae staff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithredu o adref. Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod pryderus iawn ac rydym am barhau i gefnogi ein harweinwyr yn y ffordd orau bosib.

Os oes angen cyngor arnoch neu os hoffech siarad â rhywun, cysylltwch â ni trwy ein e-bost post@agaa.cymru neu dros y ffôn 07784 237121

Amdanom Ni

Rydym yn sefydliad annibynnol bychan a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiadau a wnaed yng nghynllun gweithredu’r llywodraeth “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl”. Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o’r dirwedd addysg.

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig. Yr her a osodwyd i ni gan yr OECD, Estyn a’r proffesiwn oedd sicrhau dull system gyfan tuag at arweinyddiaeth, a’i wneud yn brif gymhelliant i ddiwygio addysg.

Rydym wedi ymrwymo i ddwy egwyddor sef:

  • tegwch mynediad at ddarpariaeth, a
  • darpariaeth sydd o’r ansawdd gorau.

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi arwain dysgu. Byddwn yn gwneud hyn drwy ymgorffori ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Ein Gweledigaeth

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) yn ymroddedig i sicrhau bod Cymru’n lle gwych i fod yn arweinydd addysg.Mwy o Wybodaeth »

Cymeradwyo

Pwrpas cymeradwyo yw sicrhau bod modd adnabod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth fwyaf effeithiol sydd ar gael ar hyn o bryd.Mwy o Wybodaeth »

Cymdeithion

Mae ein Cymdeithion yn chwarae rhan fawr a dylanwadol yn natblygiad yr Academi Arweinyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth »

Ein Galwad i Weithredu

Sut gall arweinwyr alluogi cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel sy’n gwella lles a chyflawni deilliannau gwell i bawb?

Mwy o Wybodaeth »

Erthyglau Diweddaraf

Myfyrdod personol Pennaeth yn Tseina – Gwers o ‘Blog Geiriau Doethineb’

Gwers Rhif 1: Sylweddoli bod y sefyllfa yn ddifrifol ac yn parhau i fod. Gwers Rhif 2: Cadwch at yr hyn rydych chi’n gyfarwydd. Gwers…

Mwy o wybodaeth

Datganiad i’r Wasg

Mae’n bleser gan Fwrdd yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol gyhoeddi bod Mrs Tegwen Ellis wedi’i phenodi i fod yn Brif Weithredwr newydd. Ar hyn o…

Mwy o wybodaeth

Myfyrdod Cydymaith Carfan 2

Ar ôl bod yn gydymaith yng ngharfan 2 ers 9 mis bellach, cwblhau’r set gyntaf o brofiadau dysgu a mynd i’r afael â’n comisiwn –…

Mwy o wybodaeth

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Pa mor gyfarwydd ydych chi â’r Ddeddf  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015? Mae cydymaith yr Academi, Karen Lawrence, yn dweud wrthym sut mae ei hymwybyddiaeth…

Mwy o wybodaeth

Arwain Buddsoddwyr mewn Teuluoedd

Ysgol Gynradd Llanhari yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill y wobr fawreddog 'Buddsoddwyr mewn Teuluoedd - Safon Deiamwnt'. Mae Pennaeth a chydymaith yr Academi...

Mwy o wybodaeth

Ychydig bach amdanaf i

Fy enw i yw Jeremy Griffiths ac rwyf wedi bod yn bennaeth er 1996 mewn tair ysgol gynradd wahanol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rwyf hefyd…

Mwy o wybodaeth

Dysgu o dramor

“Experience is a master teacher, even when it’s not our own.” ― Gina Greenlee Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gymryd rhan mewn tri...

Mwy o wybodaeth

Teg edrych tuag adref!

Dyma gyfnod cyffrous i addysg yng Nghymru gyda chymaint o ddatblygiadau newydd a chyfle i ail-ystyried ein blaenoriaethau. Mae’r cwricwlwm newydd, y safonau proffesiynol newydd,...

Mwy o wybodaeth

Dilynwch ni ar Drydar

Information on health and well-being for school staff and learners during the coronavirus pandemic.

https://gov.wales/health-and-well-being-school-staff-and-learners-coronavirus

Yn ein cyfres newydd o flogiau, mae ein cymdeithion yn rhannu eu profiadau o sefydlu a rhedeg hybiau gofal plant. Argraffiad cyntaf yn dod yfory!

In our new series of blogs, our associates share their experiences of setting up childcare hubs. First edition coming tomorrow!

Teachers playing important part in response to Coronavirus ⁦@VOGCouncil⁩ https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/press_and_communications/latest_news/2020/March/Teachers-playing-important-part-in-response-to-Coronavirus.aspx

@NAELCymru @CSCJES @ErwCymru @GwEGogleddCymru @sewalesEAS @WG_Education @wgmin_education @EstynHMI Swydd arbennig mewn sefydliad cyfoes a chyffroes. Ewch amdani 👍👍 A fantastic role in a modern and exciting institution! Go for it 👍👍

Load More...