Grŵp Rhanddeiliaid

Helen Ridout (Cadeirydd)

Helen yw pennaeth Ysgol Bryn Castell ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl treulio rhan gyntaf ei gyrfa yn Swydd Gaergrawnt, dychwelodd i Gymru yn 2010…

Mwy o wybodaeth

Matthew Evans

Matthew yw Pennaeth Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur, sef ysgol cyfrwng Cymraeg 3-19 yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â 1,388 o ddisgyblion a dau…

Mwy o wybodaeth

Gethin Sutton

Mae Gethin wedi bod yn gweithio mewn ysgolion ers 27 mlynedd; treuliodd y 22 mlynedd gyntaf mewn ysgolion uwchradd prif ffrwd ym Merthyr Tudful a…

Mwy o wybodaeth

Neil Foden

Ar hyn o bryd, Neil yw Pennaeth Ysgol Friars ym Mangor, Gwynedd, sef ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog 11-18 oed sydd â 1,288 o ddisgyblion ar…

Mwy o wybodaeth

Elizabeth Thomas

Cafodd Elizabeth Thomas ei phenodi yn Gyfarwyddwr Polisi Addysg yr Eglwys yng Nghymru yn 2018. Ei rôl yw llywio a datblygu pob agwedd ar waith…

Mwy o wybodaeth

Elizabeth Berry

Mae Liz wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gynradd Thornhill ers bron i bedair blynedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n arwain ar ddatblygu’r…

Mwy o wybodaeth

Sarah Cook

Mae Sarah wedi bod yn addysgu ers 18 mlynedd. Mae hi wedi treulio’r 12 mlynedd diwethaf mewn swyddi arwain ac, yn fwyaf diweddar, fel Dirprwy…

Mwy o wybodaeth

Tim Opie

Ar hyn o bryd, Tim yw Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac mae wedi bod yn y swydd ers 11…

Mwy o wybodaeth

Vicky Morgan

Mae Vicky yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail, sef ysgol 3-19 oed yn Rhondda Cynon Taf. Mae hi’n ffodus iawn i fod yn Bennaeth…

Mwy o wybodaeth

Dr Andrew Cornish

Wedi ei eni ym Maesteg yn Nyffryn Llynfi, astudiodd Andrew bynciau Safon Uwch yn Ysgol Gyfun Maesteg cyn mynd i Brifysgol Lerpwl i gwblhau Gradd…

Mwy o wybodaeth

Rhys Howard Hughes

Ers mis Medi 2019, Rhys Howard Hughes yw Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc Ynys Môn. Cyn hynny roedd Rhys yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol gyda GwE…

Mwy o wybodaeth

Jendy Hillier

Dechreuodd Jendy ei gyrfa addysgu mewn ysgolion cynradd – yn y lle cyntaf yn cyflenwi ac yna’n dysgu Cymraeg a dosbarthiadau darllen adfer mewn ysgol…

Mwy o wybodaeth

Owain Gethin Davies

Mae Owain Gethin Davies ar hyn o bryd yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn. Yn mis Medi 2020 bydd yn cychwyn fel…

Mwy o wybodaeth

Gareth Evans

Wedi bod yn aelod o Dim Arwain Ysgol y Preseli, Sir Benfro, yn flaenorol, mae Gareth bellach yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Bro Teifi; Ysgol…

Mwy o wybodaeth

Carys Jenkins

Y mae Carys yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, ysgol Gymraeg ym Mhontypŵl. Mae’n arwain ar y cwriciwlwm newydd ar hyn o bryd ac…

Mwy o wybodaeth

Matthew Goulding

Ar hyn o bryd mae Matthew yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Pentrehafod yn Abertawe lle mae wedi bod yn gweithio ers bron i wyth mlynedd….

Mwy o wybodaeth