Grŵp Rhanddeiliaid

Helen Ridout (Cadeirydd)

Helen yw pennaeth Ysgol Bryn Castell ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl treulio rhan gyntaf ei gyrfa yn Swydd Gaergrawnt, dychwelodd i Gymru yn 2010…

Mwy o wybodaeth

Matthew Evans

Matthew yw Pennaeth Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur, sef ysgol cyfrwng Cymraeg 3-19 yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â 1,388 o ddisgyblion a dau…

Mwy o wybodaeth

Gethin Sutton

Mae Gethin wedi bod yn gweithio mewn ysgolion ers 27 mlynedd; treuliodd y 22 mlynedd gyntaf mewn ysgolion uwchradd prif ffrwd ym Merthyr Tudful a…

Mwy o wybodaeth

Neil Foden

Ar hyn o bryd, Neil yw Pennaeth Ysgol Friars ym Mangor, Gwynedd, sef ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog 11-18 oed sydd â 1,288 o ddisgyblion ar…

Mwy o wybodaeth

Elizabeth Thomas

Cafodd Elizabeth Thomas ei phenodi yn Gyfarwyddwr Polisi Addysg yr Eglwys yng Nghymru yn 2018. Ei rôl yw llywio a datblygu pob agwedd ar waith…

Mwy o wybodaeth

Elizabeth Berry

Mae Liz wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gynradd Thornhill ers bron i bedair blynedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n arwain ar ddatblygu’r…

Mwy o wybodaeth

Jackie Parker

Jackie yw Pennaeth Ysgol Uwchradd Crucywel, sef ysgol gyfun gymunedol 11-18 oed sydd â 715 o fyfyrwyr ar y gofrestr.

Aled Evans

Aled yw Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes Castell-nedd Port Talbot, ac mae wedi bod yn bennaeth dwy ysgol gynradd yn y Gorllewin. Mae…

Mwy o wybodaeth

Sarah Cook

Mae Sarah wedi bod yn addysgu ers 18 mlynedd. Mae hi wedi treulio’r 12 mlynedd diwethaf mewn swyddi arwain ac, yn fwyaf diweddar, fel Dirprwy…

Mwy o wybodaeth

Tim Opie

Ar hyn o bryd, Tim yw Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac mae wedi bod yn y swydd ers 11…

Mwy o wybodaeth

Vicky Morgan

Mae Vicky yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail, sef ysgol 3-19 oed yn Rhondda Cynon Taf. Mae hi’n ffodus iawn i fod yn Bennaeth…

Mwy o wybodaeth

Dr Andrew Cornish

Wedi ei eni ym Maesteg yn Nyffryn Llynfi, astudiodd Andrew bynciau Safon Uwch yn Ysgol Gyfun Maesteg cyn mynd i Brifysgol Lerpwl i gwblhau Gradd…

Mwy o wybodaeth