Ein Galwad i Weithredu

Ym mis Mehefin 2018 gosodwyd comisiwn i gymdeithion yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol gan Lywodraeth Cymru. Cytunwyd ar gwestiwn y comisiwn trwy drafodaeth rhwng y cymdeithion, prif weithredwr yr Academi a uwch swyddogion Llywodraeth Cymru.

Sut gall arweinwyr alluogi cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel sy’n gwella lles a chyflawni deilliannau gwell i bawb?

Arweinwyr yn galw ar eu cyd-arweinwyr i weithredu yw’r adroddiad comisiwn hwn. Cynhyrchwyd yr adroddiad gan ddeuddeg o gymdeithion yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ac mae’n seiliedig ar ganfyddiadau o ymchwil a gynhaliwyd yng Nghymru, y Ffindir ac Ontario.

Mae’r adroddiad yn nodi argymhellion a fydd yn briodol i’r cylch cenedlaethol o lunio polisi a gwneud penderfyniadau, a hynny er mwyn gwella ansawdd dysgu proffesiynol, lles a deilliannau.

Thema allweddol yn yr adroddiad hwn yw lles. Mae lles yn hanfodol i system effeithiol, lle gwelir buddsoddiad mewn pobl ac amser ar gyfer dysgu proffesiynol a myfyrdod fel hawl. Felly, lle bydd diwylliant o flaenoriaethu lles, bydd yr effaith ar staff a disgyblion yn gryf.

Thema bwysig arall yw effaith gadarnhaol arweinyddiaeth system a chydweithredu effeithiol rhwng rhanddeiliaid ar ddatblygu arweinyddiaeth, lles a deilliannau. Dyma agwedd hanfodol ar gyfer datblygiad mewn addysg wrth i ni greu system hunan-welliant yng Nghymru.

Mae llawer y gellir ei ddathlu yn y maes addysg yng Nghymru. Mae cydweithwyr rhyngwladol yn gwylio ein cynnydd wrth i ni roi’r rhaglen Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl (Llywodraeth Cymru 2017) ar waith ynghyd â chyflwyno’r cwricwlwm diwygiedig.  Serch hynny, rydym hefyd yn cydnabod yr angen i roi sylw i faterion sy’n rhwystro cynnydd pellach.

Mae Ein Galwad i Weithredu yn wahoddiad i weithio mewn partneriaeth ar draws y tair haen a’r adroddiad hwn yw’r cam cyntaf o ran cyflawni’r nod hwnnw.