Datgloi Arweinyddiaeth

Ymunwch â ni ar gyfer cyfres weminar Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru Datgloi Arweinyddiaeth. Bydd y rhaglen dysgu broffesiynol bedair rhan hon yn archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru a’i chyd-destun addysgol. Bydd pob gweminar yn cael ei arwain gan siaradwr gwadd nodedig gan gynnwys; Yr Athro Stephen Heppell (Prif Swyddog Gweithredol Heppell.net a’r Athro, The Felipe Segovia Cadeirydd Arloesi Dysgu yn Uniandidad Camilo José Cela, Madrid), yr Athro Laura McAllister CBE, FLSW (Athro Polisi Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd), Major Marcus Heslop (Y Fyddin Brydeinig) a’r Athro Mick Waters (Athro Addysg ym Mhrifysgol Wolverhampton).

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer athrawon mewn rolau arweinyddiaeth uwch yn ysgolion, y sector ieuenctid a cholegau Addysg Bellach, a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system. Wedi’i ddarparu’n ddigidol drwy lwyfan ar-lein Zoom bydd y gyfres hon o gweminarau yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel, sy’n ddiddorol, yn ysgogol, yn gydweithredol, yn gynhwysol ac yn gyfiawn i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu, er enghraifft ymarferion melin drafod, ystafelloedd torri allan, cwestiynau ac atebion, tasgau cyn darllen, a mynediad at ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Cynhelir y gweminarau rhwng 09:30am a 12:30pm bob dydd Iau drwy gydol mis Tachwedd. Mae cofrestru’n hanfodol ac oherwydd y galw uchel a disgwylir, dim ond un lle sydd ar gael fesul sefydliad. Rhaid i gyfranogwyr mynychu pob un o’r pedwar gweminar yn y gyfres i fod yn gymwys i gael lle. I gofrestru eich presenoldeb, cliciwch yma.

Siaradwr

Yr Athro Stephen Heppell - 5ed Tachwedd

Bu Stephen yn athro ysgol am fwy na degawd, ac yn athro ers 1989. Mae wedi gweithio gyda llywodraethau ledled y byd, asiantaethau rhyngwladol, ysgolion a chymunedau. Mae Stephen wedi bod ar flaen y gad ym maes technoleg ddigidol mewn addysg ers cyhyd ag y bu cyfrifiaduron. Mae ganddo enw da byd-eang am feddwl arloesol ac am nodi arferion sy'n gwneud gwahaniaeth.

Major Marcus Heslop - 12fed Tachwedd

Mae Uwchgapten Marcus Heslop yn swyddog gwasanaethu rheolaidd yn y Gatrawd Tanc Brenhinol. Wedi'i eni'n deulu milwrol, mae ei fywyd cyfan wedi'i lunio gan wasanaeth cyhoeddus a gwerthoedd a Safonau'r Fyddin. Mae gyrfa 31 mlynedd hyd yma yn ei weld yn lleoli ar ymgyrchoedd milwrol byd-eang. Mae symud ymlaen o Trooper ifanc 16 oed i'r radd o Uwchgapten, mae ei yrfa wedi rhoi profiadau unigryw iddo a'r cyfle i arwain milwyr yn rhai o'r amgylcheddau mwyaf heriol. Mae hunaniaeth gref a diwylliant sefydliadol y Fyddin Brydeinig wedi caniatáu iddo ddatblygu fel person, arweinydd a rheolwr. Mae'n arweinydd profiadol sy'n angerddol am Arweinyddiaeth, hyfforddi a mentora'r rhai o'i amgylch. Mae Uwchgapten Heslop wedi helpu nifer o sefydliadau i archwilio Arweinyddiaeth ac mae'n defnyddio ei brofiadau ei hun fel lens ar gyfer hyrwyddo dysgu pellach a chynorthwyo timau i wneud y gorau o'u potensial.

Yr Athro Laura McAllister CBE, FLSW - 19eg Tachwedd

Mae Laura yn Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru yng Nghanolfan Llywodraethant Gymru yn Brifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth, datganoli, diwygio etholiadol a rhyw yng Nghymru. Mae Laura'n gweithio'n helaeth mewn amrywiaeth o rolau allanol ar draws gwleidyddiaeth a chwaraeon. Mae wedi ymrwymo i sicrhau effaith ei hymchwil academaidd a'i manteision i ddinasyddion a sefydliadau. Mae Laura yn gweithio'n agos iawn gyda'r Senedd (Senedd Cymru) ar faterion cyfansoddiadol a gwleidyddol. Mae'n ysgrifennu colofn reolaidd ar gyfer y Western Mail a Wales Online. Roedd Laura yn bêl-droediwr rhyngwladol i dîm pêl-droed cenedlaethol Menywod Cymru gyda 24 o gapiau ac roedd yn gapten tîm. Mae wedi bod yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru, yn aelod o fwrdd UK Sport, ac ar hyn o bryd mae'n Ddirprwy Gadeirydd Pwyllgor Pêl-droed Merched UEFA.

Yr Athro Mick Waters - 26ain Tachwedd

Mae llawer o benaethiaid Cymru'n gwybod am yr Athro Mick Waters. Yn ystod ei yrfa, bu Mick yn athro ac yn bennaeth cyn gweithio ar lefelau uwch yn Awdurdodau Lleol Birmingham a Manceinion. Dros nifer o flynyddoedd gofynnwyd iddo weithio mewn gwledydd ledled y byd naill ai gyda llywodraethau cenedlaethol neu'n uniongyrchol gydag ysgolion i ddatblygu polisi ac arfer diwygiedig. Yn 2018, cadeiriodd Mick Adolygiad Annibynnol o Gyflogau ac Amodau Athrawon Ysgol i Lywodraeth Cymru gyda rhai cynigion newydd cyffrous ar gyfer gyrfaoedd a dysgu proffesiynol athrawon. Roedd hyn yn dilyn y gwaith a wnaeth wrth helpu i gynhyrchu Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, ac yn fwy diweddar, Cynorthwyo Addysgu. Llynedd, cadeiriodd banel i lunio argymhellion cynnar ynglŷn â'r ffordd y mae angen i'r system ddiwygio arferion a thraddodiadau er mwyn galluogi dulliau mwy cyfeillgar i deuluoedd ar gyfer yr oes fodern: 'Ail-ddychmygu addysg'.