Mae ein penderfyniad i ohirio ein holl weithgareddau oherwydd COVID-19 wedi bod yn ymateb i ymbellhau cymdeithasol ac arwahanrwydd hanfodol. Rydym yn ymwybodol y bydd ein cymdeithion a’r rhanddeiliaid nawr yn wynebu heriau anarferol yn yr ysgol wrth ofalu am staff, disgyblion bregus a’r disgyblion hynny y mae eu rhieni / gofalwyr ar y rheng flaen wrth fynd i’r afael â’r Pandemig. Yn ystod yr amser hwn rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi arweinwyr yn y sector addysg.

Mae tîm yr Academi Arweinyddiaeth wedi symud i weithio gartref, ond maent yn parhau i fod yn weithredol ar e-bost post@agaa.cymru neu ar y ffon 07784 237121. Os hoffech chi rannu eich profiadau,  sylwadau a chyngor gan eraill, neu rannu eich cyngor eich hun yn gyffredinol trwy rwydweithiau’r Academi Arweinyddiaeth, rhowch wybod i ni.

Mae ein meddyliau gyda chi i gyd ar yr adeg anodd hon.

Cadwch yn ddiogel

Dr Sue Davies
Cadeirydd