Cynhadledd Ar-lein yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Dydd Mercher 27ain Ionawr 2021, 9am-2:30pm

Bydd cynhadledd ar-lein gyntaf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn canolbwyntio ar les arweinwyr addysgol yng Nghymru. Yn dilyn canlyniadau ein harolwg lles, a gwblhawyd gan dros 1000 o arweinwyr ysgolion, rydym wedi cynllunio cynhadledd bwrpasol, wedi’i llunio i’r anghenion a’r ceisiadau a fynegwyd yn eich ymatebion.

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdai sy’n archwilio strategaethau megis hyfforddi a goruchwyliaeth, sesiynau gyda gweithwyr proffesiynol ym maes seicoleg yn ogystal â chyflwyniadau gan Benaethiaid yn rhannu eu mewnwelediadau a’u harfer.

Siaradwyr yn cynnwys:

Felly cymerwch amser i’ch hunain a gwnewch eich lles yn flaenoriaeth drwy ymuno â ni ddydd Mercher 27ain Ionawr 2021, 9am-2:30pm.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Siaradwyr

Dr Coral Harper

Dr Coral Harper yw Cyfarwyddwr Ysgolion sy’n Ystyriol o Drawma yng Nghymru. Mae Coral wedi gweithio ac astudio ym maes trafferthion Cymdeithasol, Emosiynol ag Iechyd Meddwl am dros bum mlynedd ar hugain - fel athrawes ac uwch arweinydd mewn darpariaethau prif ffrwd, arbennig ac arbenigol annibynnol; ac yn fwy diweddar fel hyfforddwr ac ymgynghorydd llawrydd. Mae Coral yn angerddol am gefnogi plant (hen ac ifanc - gan gynnwys oedolion!) i fod yn hapus a chael eu deall ac yn iach eu meddwl a bodlon. Mae ganddi ddiddordeb arbennig ac arbenigedd mewn ailadeiladu ymlyniadau a chryfhau iechyd emosiynol drwy gysylltiad ag anifeiliaid a byd natur.

Yr Athro Neil Frude

Mae’r Athro Neil Frude yn seicolegydd clinigol ymgynghorol, Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd ac Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar bynciau mor amrywiol â pherthnasoedd teuluol, tarfiadau mewn ysgolion, trais, a rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron. Yn 2003 bu Neil yn gyfrifol am ddyfeisio strategaeth iechyd meddwl “llyfrau ar bresgripsiwn’ a arweiniodd at gynlluniau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr sydd bellach wedi cyrraedd dros 2 filiwn o bobl. Yn 2014 derbyniodd Neil Wobr Cyfraniad Oes gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn canolbwyntio ar roi ymchwil “seicoleg gadarnhaol” ar waith mewn cyd-destunnau clinigol ac addysgol.

Tracey Jones

Mae Tracey yn arloeswr prosesau canfod sy’n gweithio gydag unigolion a/neu grwpiau. Mae hi’n ysbrydoli ei chleientiaid i herio arferiadau sydd wedi gwreiddio mewn meddyliau lefel isel a rhaglennu isymwybodol sydd wedi troi’n arferiad drwy gymathu ciwiau llafar a chiwiau di-eiriau. Fel Alcemydd Iaith mae hi’n trawsffurfio’r meddyliau lefel isel yma’n bethau sydd â ffurf a sylwedd. Mae hi’n cefnogi cleientiaid i feithrin y gallu i ‘ail-fframio’ y patrymau hyn a’u galluogi, yn sgil hynny, i reoli cyfnodau pontio amrywiol bywyd. Mae gan Tracey ddull di-rodres a ffeithiol o weithio, ac mae’n gwneud yn siwr bod ei chleientiaid yn deall sut i fabwysiadu dulliau strategol wrth ymdrin â’u patrymau meddwl. Mae’r dull yma o weithio’n galluogi cleientiaid i ddefnyddio deallusrwydd wrth ymdrin â’u hymatebion emosiynol a thrwy hynny dod i ddeall am ‘Fecanwaith y Meddwl’.

Dr Rachel Lilley

Mae Dr Rachel Lilley wedi arloesi gyda rhaglenni blaenllaw a byd-eang ar wneud penderfyniadau, meddylgarwch ac economeg ymddygiadol. Mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad o weithio ar newid amgylcheddol, cymdeithasol, unigolyddol a sefydliadol. Mae ei phrosiectau diweddar wedi cynnwys ymchwil gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chyflwyno dulliau arloesol ym maes datblygiad sefydliadol a lles. Galwodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ei gwaith yn ‘radical’. Mae hi’n ymgynghorydd arbenigol ar newid ymddygiad, ac mae ei rhaglen yn adeiladu gallu ar gyfer ymdrin â chymlethdodau a chyflwyno newid yn ogystal â lliniaru rhagfarn a hybu lles. Wrth ddisgrifio ei gwaith, dywedodd cleient o’r sector cyhoeddus ei bod: “..yn cynnig dealltwriaeth newydd a dyfnach o sut mae ein meddyliau a’n hemosiynau’n gweithio gyda’i gilydd yn ogystal â chyfoeth o brofiad cyd-destunol am sgil effeithiau hynny a sut maent yn datblygu a llunio ein gwaith, sefydliadau a chymunedau”.

Mae cofrestru bellach yn llawn. Peidiwch â phoeni os na wnaethoch chi lwyddo i gadw lle, byddwn yn recordio elfennau o’r gynhadledd ac yn rhyddhau’r rhain ar ein podlediad a sianelau YouTube yn y Flwyddyn Newydd.