Cymeradwyo: Cwestiynau Cyffredin

Pryd a sut mae gwneud cais?

Mae ein galwad gyfredol am gymeradwyo ar agor nawr ar gyfer darpariaeth datblygu arweinyddiaeth ar unrhyw gam gyrfa a’r dyddiad cau yw 12fed Chwefror 2021. Mae canllawiau ymgeisio ar gyfer darparwyr a’r ffurflen gais ar gael yma ac maent yn cynnwys manylion llawn ar sut i wneud cais.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes gennyf gwestiynau am y broses ymgeisio?

Mae cefnogaeth ar gael trwy gysylltu â’r Academi Arweinyddiaeth trwy e-bost: post@agaa.cymru

Beth yw'r broses ar gyfer ceisiadau?

Mae dau gam i’w cymeradwyo – cyflwyno ffurflen gais i’w hadolygu gan banel Cam 1, a fydd, os yw’n llwyddiannus, yn arwain at wahoddiad i gyflwyno i banel cymeradwyo Cam 2. Darperir manylion llawn pob cam yn y canllawiau. Mae’r llinell amser cymeradwyo ar gyfer 2020-21 ar gael yma.

Pwy sy'n ffurfio'r panel?

Mae paneli cymeradwyo yn cynnwys o leiaf dri aelod o Gymdeithion a Rhanddeiliaid yr Academi Arweinyddiaeth. Cadeirir panel Cam 1 gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd ac mae panel Cam 2 yn cael ei gadeirio gan y Prif Weithredwr.

A oes ffi am gymeradwyo?

Ni fydd unrhyw dâl i ddarparwyr ar gyfer gweinyddu cymeradwyo, ond bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn adolygu hyn ac yn cadw’r hawl i godi tâl gweinyddol bach ar sefydliadau nad ydynt yn y sector cyhoeddus nac yn elusennol.

Pa mor hir mae'r cymeradwyaeth yn para?

Bydd cymeradwyaeth yn para am 5 mlynedd a bydd angen ei adnewyddu ar ôl hynny. Fodd bynnag, mae’r Academi Arweinyddiaeth yn cadw’r hawl i atal dros dro neu dynnu cymeradwyaeth yn ôl o ganlyniad i’r prosesau sicrhau ansawdd blynyddol.

A allaf gael fy cymeradwyo fel darparwr?

Na, mae cymeradwyaeth ar gyfer rhaglenni / darpariaeth yn unig.

Sut mae sicrhau ansawdd rhaglenni yn cael ei sicrhau?

Mae darpariaethau yn destun craffu trylwyr a rhaid iddynt gadw at set gadarn o feini prawf a amlinellir yn y canllaw ymgeisio ar gyfer darparwyr. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn sicrhau ansawdd ar yr holl ddarpariaethau a gymeradwywyd i sicrhau cysondeb safonau yn y broses. Gall ddarparwyr disgwyl i’r ddarpariaeth a gymeradwywyd gael sicrhau ansawdd yn flynyddol yn dilyn cwblhau cylch cyflawni a gofynnir iddynt lunio adroddiad Ansawdd ac Effaith.

Sut mae'r broses ardystio ei hun yn sicrhau ansawdd?

Mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi ymrwymo i bartneriaeth gydweithredol gydag Addysg Alban a’r Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion yn Iwerddon. Bydd hyn yn cynnwys trefniant cefnogol o adolygiad cymheiriaid cilyddol sy’n canolbwyntio ar nodi cryfderau a meysydd i’w gwella ym mhob un o’r tair gwlad.

A oes proses apelio os na ddyfernir cymeradwyo?

Na. Ni all ddarparwyr apelio yn erbyn penderfyniad y panel, ond gallant ailgyflwyno’r cais ar sail unrhyw argymhellion a wnaed.