Cymdeithion – Carfan 3

Catrin Thomas

Mae Catrin wedi bod yn uwch arweinydd am dros ddeuddeg mlynedd ac yn bennaeth yn Ysgol Gynradd Aberaeron ers pum mlynedd. Yn ystod y cyfnod…

Mwy o wybodaeth

Simon Roberts

Rwyf wedi bod yn brifathro ers 17 mlynedd ac yn bennaeth Ysgol Gynradd ac Uned Anghenion Arbennig Maesybryn ym Mhontypridd ers 11 mlynedd. Rwy’n mwynhau’r…

Mwy o wybodaeth

Alison Ellis

Mae Alison wedi bod yn brifathrawes ers pedair blynedd ar hugain. Ers chwe blynedd mae wedi bod yn bennaeth Ysgol Gynradd Maesyrhandir yn y Drenewydd…

Mwy o wybodaeth

Kerina Hanson

Mae Kerina wedi bod yn bennaeth Ysgol Gynradd Pennard, ysgol hyfryd yn y Gwŷr, ers pedair blynedd. Mae hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas Prifathrawon Ysgolion Cynradd…

Mwy o wybodaeth

Justine Baldwin

Mae Justine Baldwin wedi dal nifer o rolau arweinyddiaeth mewn ysgolion ym Mhowys ers 11 mlynedd. Ar hyn o bryd mae’n bennaeth ysgol gynradd newydd…

Mwy o wybodaeth

Sharon Hope

Mae Sharon wedi bod yn bennaeth ysgol ers 10 mlynedd. Dan ei harweiniad gwelwyd gwelliannau arwyddocaol yn ogystal â thwf mewn datblygiad proffesiynol yn yr…

Mwy o wybodaeth

Joe Cudd

Mae Joe wedi arwain dau adeilad ysgol trawsnewidiol newydd gwerth miliynau o bunnoedd yn Llanelli dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae ei ail brifathrawiaeth yn…

Mwy o wybodaeth

Olwen Corben

Mae gan Olwen bron i bymtheg mlynedd o brofiad fel pennaeth.  Ers Medi 2012 mae wedi bod yn bennaeth ar Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog sef Ysgol…

Mwy o wybodaeth

Marc Jones

Dechreuodd Marc ddysgu yn 1988 mewn tair ysgol gwahanol yng nghymoedd de Cymru, cyn dychwelyd i’r gogledd yn 2001 i fod yn bennaeth ar Ysgol…

Mwy o wybodaeth

Dr Llinos Jones

Ers chwe mlynedd mae Llinos wedi bod yn Bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin ac mae wedi gweithio ym myd addysg ers 1987.  Mae’n arwain…

Mwy o wybodaeth