Cyfres Mewnwelediad

Mae cyfres Mewnwelediad yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyflwyno safbwyntiau newydd ar arweinyddiaeth addysgol a fydd o ddiddordeb i ymarferwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt. 

Mae’r gyfres yn cyflwyno syniadau newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar arweinyddiaeth addysgol – ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd a darnau barn – a fydd yn herio ac yn llywio dulliau sefydledig o ymdrin â pholisi ac ymarfer.

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau

Mae datblygu ‘arweinwyr systemau’ ac ‘arweinyddiaeth system’ effeithiol yn ganolog i’r daith diwygio addysg a ddisgrifiwyd yn Ein Cenhadaeth Genedlaethol yn 2017, diweddariad Hydref 2020, ac mae wrth wraidd y gwaith y mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn ei wneud yng Nghymru, gan gynnwys ein model blaenllaw o Gymdeithion.

Mae arweinwyr / arweinyddiaeth system yn gysyniad cymhleth ac weithiau dryslyd. Er ei fod yn ffocws i nifer o systemau addysg ledled y byd yn ystod y degawd diwethaf, nid oes diffiniad sefydlog o arweinwyr / arweinyddiaeth systemau. O ganlyniad, mae llawer o ddehongliadau o beth yw arweinwyr / arweinyddiaeth system, sut y caiff ei drin a phryd y gwyddom ei fod yn gweithio. Hyd yma, mae hyn wedi atal trafodaeth wybodus a hygyrch am natur – a dyfodol – arweinwyr systemau / arweinyddiaeth rhag digwydd yng Nghymru.

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth

Er mwyn creu sylfaen dystiolaeth addas i lywio datblygiad arweinwyr / arweinyddiaeth systemau yng Nghymru, mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi comisiynu’r Athro Alma Harris, arbenigwr blaenllaw ar arweinyddiaeth addysgol, i adolygu’r llenyddiaeth academaidd a pholisi rhyngwladol ac argymell ffyrdd y gellir datblygu arweinwyr / arweinyddiaeth systemau ymhellach yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau’r adolygiad cyfoes o’r dystiolaeth ar arweinydd / arweinyddiaeth system, gan ddarparu dadansoddiad, sylwebaeth, mewnwelediad (gan gynnwys mewnwelediad arbenigwyr gwledig) ac enghreifftiau o wledydd penodol. Nid yw’n adolygiad systematig o’r llenyddiaeth ond yn hytrach mae’n amlinellu’r prif ganfyddiadau o archwiliad cyfoes o’r dystiolaeth (2010-2020) sy’n cwmpasu erthyglau a adolygwyd gan gyfoedion, llyfrau, penodau, a’r llenyddiaeth lwyd. Yn benodol, mae’n canolbwyntio ar rolau, cyfrifoldebau, gweithredoedd, swyddogaethau a chanlyniadau arweinwyr / arweinyddiaeth systemau ac mae’n cynnig enghreifftiau penodol o arweinwyr systemau / arweinyddiaeth o wahanol ranbarthau. Daw’r adroddiad i ben gydag argymhellion ymarferol ar gyfer datblygu arweinwyr / arweinyddiaeth systemau yng Nghymru.

 

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu'r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris
Prifysgol Abertawe Ysgol Addysg
Rhagfyr 2020

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur

Mae addysg yng Nghymru yn newid. Mae’r newidiadau yma yn cyd-fynd ag uchelgais i wneud pethau’n wahanol ac ailfeddwl am arfer sy’n bodoli eisoes. Mae Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru yn ystyried effaith trefniadau anghymesur ar ddwy ysgol; Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans
Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg
Yr Athrofa: Institute of Education
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Hydref 2020