Cefndir

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet y byddai Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) yn cael ei sefydlu fel sefydliad hyd braich ar wahân i  Lywodraeth Cymru (LlC) ac na fyddai’n ddarparwr dysgu ond y  byddai’n brocera ac yn sicrhau ansawdd amrywiaeth o ddarpariaeth gymeradwy ar gyfer y system addysg yng Nghymru.

Ers hynny datblygwyd yr Academi gyda phobl o bob cwr o’r proffesiwn addysg yn dod at ei gilydd, yn rhoi yn rhydd o’u gwybodaeth a’u profiad i ddylanwadu ar y meddylfryd y tu ôl i’n sefydliad.

I ddechrau, datblygwyd yr Academi ar ran yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg drwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan arweiniad Ann Keane (cyn Brif Arolygydd Ei Mawrhydi).  Fe wnaeth y gwaith datblygu cynnar oedd yn cynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, arwain at ddatblygu amlinelliad o weledigaeth, gwerthoedd a strwythurau llywodraethu AGAA. Roedd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwn yn cynnwys arbenigwyr addysg a rhanddeiliaid perthnasol, ac fe wnaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen nifer o argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet, gan gynnwys y dylai’r AGAA gael ei greu ar ffurf cwmni cyfyngedig drwy Warant.

Ers mis Mai 2018 mae wedi’i sefydlu fel cwmni dielw cyfyngedig drwy warant fel yr argymhellwyd gan y grŵp gorchwyl a gorffen, mae gennym fwrdd cwmni a chnewyllyn bach o staff.

Rydym wedi ein hariannu gan Lywodraeth Cymru ond yn bodoli’n annibynnol i’r Llywodraeth.  Yr un mor bwysig yw ein bod yn gweithio gyda ac nid ar gyfer Llywodraeth Cymru.  Mae natur hyd braich yr Academi yn rhoi annibyniaeth i ni ddatblygu, lansio a datblygu sefydliad i fodloni anghenion arweinwyr addysg ledled Cymru.

Ers ein sefydlu rydym wedi ceisio ymgysylltu ar draws y system addysg mewn ffordd sy’n gynhwysol ac yn gydweithredol; ac rydym yn bwriadu parhau i adeiladu ar y sylfeini hyn i greu Academi y mae ymarferwyr yn ei gydnabod fel bod yno ar eu cyfer.