Dewch yn Gydymaith

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru yn lle gwych i fod yn arweinydd addysgol a’n bod, drwy arweinyddiaeth o ansawdd uchel ar draws y system addysg, yn cyflawni uchelgais eofn ein cenhedloedd ar gyfer dysgwyr.

Mae datblygu arweinyddiaeth system effeithiol yn ganolog i’r daith diwygio addysg a ddisgrifir yn Cenhadaeth Ein Cenedl ac mae wrth wraidd y gwaith yr ydym yn ei wneud yng Nghymru drwy ein model Cydymaith blaenllaw. Mae ein gweledigaeth ar gyfer 2026 yn disgrifio arweinwyr systemau sy’n ysgogi hunan-welliant, gyda gweithwyr proffesiynol yn cydweithio ac yn arwain y tu hwnt i strwythurau sefydliadol, rhwng haenau ac ar draws sectorau.

Yn sgil buddsoddiad cynyddol gan Weinidog y Gymraeg a Addysg a Llywodraeth Cymru rydym yn cynyddu nifer y Cymdeithion rydym yn eu recriwtio i garfan 5 ac yn ehangu’r arweinwyr y mae gennym ddiddordeb ynddynt. Rydym yn croesawu ceisiadau gan:

 • Penaethiaid Cynorthwyol
 • Dirprwy Benaethiaid
 • Penaethiaid
 • Uwch arweinwyr o’r sector gwaith ieuenctid
 • Uwch arweinwyr o Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (gan gynnwys addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu seiliedig ar waith).

Darganfyddwch fwy am rôl y Cydymaith a sut i wneud cais yn ein canllawiau ymgeisio.

Dyddiad cau 17 Mehefin.

Pam ddylwn i wneud cais?
 • Profiadau dysgu proffesiynol sy’n cynnwys sesiynau dan arweiniad swyddogion cyswllt eraill, swyddogion y llywodraeth ac arbenigwyr arweinyddiaeth o addysg a thu hwnt
 • Y cyfle i gwblhau comisiwn yn canolbwyntio ar un o flaenoriaethau allweddol taith addysg Cymru
 • Gweminarau gan arweinwyr cydnabyddedig o bob rhan o’r byd, gyda chynnwys wedi’i dargedu’n benodol at ffocws eich comisiwn. Mae siaradwyr blaenorol wedi cynnwys: Yr Athro Steve Munby CBE, yr Athro Mick Waters, yr Athro Laura McAllister a’r Athro Michael Fullan.
 • Bod yn rhan o’r panel sy’n sicrhau ansawdd darpariaeth datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y sector addysg yng Nghymru
 • Y cyfle i herio a dylanwadu ar bolisi addysg trwy ymgysylltu â swyddogion lefel uchel y llywodraeth
 • Profiadau dysgu proffesiynol sy’n canolbwyntio ar sgiliau arwain systemau allweddol gan gynnwys hwyluso, hyfforddi, mentora a sicrhau ansawdd
 • Mynediad â blaenoriaeth i holl ddigwyddiadau’r Academi Arweinyddiaeth a chyfle i ddatblygu eich sgiliau hwyluso ymhellach trwy arwain grwpiau trafod a hwyluso sesiynau cwestiwn ac ateb gydag enwau amlwg o’r byd arweinyddiaeth
Ymrwymiad amser

Bydd yr ymrwymiad amser disgwyliedig sydd ei angen i gyflawni’r rôl yn amrywio o wythnos i wythnos ac yn ôl diddordeb ac arbenigedd y Cydymaith, ond disgwylir iddo fod tua diwrnod yr wythnos am y flwyddyn gyntaf gydag ymrwymiad i ail flwyddyn.

Dyddiadau allweddol:
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 17 Mehefin 2022 12:00 hanner dydd
 • Cyfweliadau panel dethol – 22 – 30 Mehefin 2022
 • Hysbysu’r ymgeiswyr o ganlyniad y panel dethol – 4 Gorffennaf 2022
 • Rôl y Cydymaith yn dechrau – 1 Medi 2022

I wneud cais anfonwch eich cais a’ch tystiolaeth i post@agaa.cymru.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr a all ddangos eu gallu i weithio yn y Saesneg neu’r Gymraeg.

Lawrlwythwch y canllawiau cais