English | Cymraeg
Associates discussing around a table during event

Dewch yn Gydymaith

Ymrwymiad yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yw sicrhau bod Cymru’n lle gwych i arweinwyr addysgol ac y byddwn, trwy ledaenu sgiliau arwain rhagorol ledled y system addysg, yn gwireddu uchelgais feiddgar ein cenedl ar gyfer dysgwyr.

Mae datblygu arweinwyr effeithiol yn rhan ganolog o’r daith i ddiwygio addysg yng Nghymru ac mae’n ganolog i’r gwaith rydym yn ei gyflawni drwy ein model Cymdeithion blaenllaw. Mae ein gweledigaeth ar gyfer 2026 yn disgrifio arweinwyr y system fel pobl sy’n hybu hunan-welliant, lle mae gweithwyr proffesiynol yn cydweithio ac yn arwain y tu hwnt i strwythurau sefydliadol, rhwng haenau ac ar draws sectorau.

Ar gyfer y garfan nesaf o Gymdeithion, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn penodi uwch arweinwyr o amrywiol leoliadau addysgol ledled Cymru gan gynnwys:

 • Penaethiaid Cynorthwyol
 • Dirprwy Benaethiaid
 • Penaethiaid
 • Uwch arweinwyr o’r sector gwaith ieuenctid
 • Uwch arweinwyr o Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (gan gynnwys addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu seiliedig ar waith).

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn ceisio penodi Cymdeithion o blith grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli gan gynnwys pobl Ddu a Mwyafrif Byd-eang ym mhob sector.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 12 Mai.

Dysgwch fwy am rôl y Cydymaith a sut i wneud cais yn ein canllaw ymgeisio.

 Pam ddylwn i ymgeisio?

Mae dros 60 o uwch arweinwyr yn y sector addysg wedi elwa o fod yn Gydymaith yr Academi Arweinyddiaeth ers 2018. Yn ystod eu cyfnod, mae’r cymdeithion wedi cael eu trochi mewn cyfleoedd dysgu proffesiynol o’r ansawdd uchaf sydd ar gael ym mhob rhan o Gymru a thu hwnt.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus eleni yn aelodau o’r chweched garfan o Gymdeithion a byddant yn cymryd rhan mewn profiadau dysgu proffesiynol go iawn a fydd yn eu datblygu fel arweinwyr system gredadwy ac effeithiol, gan arwain y dysgu yn eu lleoliadau eu hunain a thu hwnt.

Fel Cydymaith yn y chweched garfan, byddwch yn mwynhau:

 • Profiadau dysgu proffesiynol, preswyl sy’n cynnwys sesiynau dan arweiniad y Cymdeithion presennol, swyddogion y llywodraeth ac arbenigwyr arweinyddiaeth, sy’n canolbwyntio ar sgiliau allweddol ar gyfer arwain system gan gynnwys eiriolaeth, hwyluso, porthgadw, mentora a gwella.
 • Cyfleoedd i gwblhau comisiwn gan ganolbwyntio ar un o brif flaenoriaethau taith addysg Cymru.
 • Gweminarau gan arweinwyr cydnabyddedig o bob cwr o’r byd, gyda’r cynnwys wedi’i dargedu’n benodol at ffocws eich comisiwn. Mae siaradwyr blaenorol wedi cynnwys: yr Athro Steve Munby CBE, yr Athro Mick Waters, yr Athro Laura McAllister, yr Athro Michael Fullan, yr Athro Ken Muir, yr Athro Mark Priestley, yr Athro Graham Donaldson a Diana Osagie
 • Bod yn rhan o’r panel sy’n sicrhau ansawdd darpariaeth datblygu arweinyddiaeth i’r sector addysg yng Nghymru.
 • Cyfle i herio a dylanwadu ar bolisïau addysg drwy ymgysylltu ag uwch swyddogion y llywodraeth.
 • Mynediad â blaenoriaeth i holl ddigwyddiadau’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a chyfle i ddatblygu ymhellach eich sgiliau hwyluso trwy arwain grwpiau trafod a hwyluso sesiynau holi ac ateb gydag enwau amlwg o’r byd arweinyddiaeth.

Ymrwymiad amser

 Bydd yr ymrwymiad amser disgwyliedig sydd ei angen i gyflawni’r rôl yn amrywio o wythnos i wythnos, yn ôl diddordeb ac arbenigedd y Cydymaith. Mewn egwyddor mae’n cyfateb i 1 diwrnod yr wythnos a bydd yn cynnwys pum profiad dysgu preswyl 2 ddiwrnod, cyfarfodydd bob hanner tymor (2 awr ar-lein), gweminarau misol, cynadleddau a gweithgarwch sicrhau ansawdd blynyddol.

Dyddiadau allweddol:

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 12 Mai 2023 12:00 canol dydd
 • Cyfweliadau panel dethol – Mehefin 2023
 • Hysbysu ymgeiswyr o ganlyniad y panel dethol – 7 Gorffennaf 2023
 • Rôl Cymdeithion yn dechrau – 1 Medi 2023

I wneud cais anfonwch eich cais a thystiolaeth ategol i post@agaa.cymru

Am ragor o wybodaeth am yr uchod, cysylltwch â Richard Edwards ar post@agaa.cymru

Lawrlwythwch y canllawiau cais