Arwain Dysgu Proffesiynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (Academi Arweinyddiaeth) ddatblygu canllawiau cenedlaethol newydd i arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion ar Arwain Dysgu Proffesiynol.

Bydd y canllawiau’n nodi egwyddorion allweddol dulliau effeithiol o arwain dysgu proffesiynol ac yn cysylltu’r rhain ag ystod o enghreifftiau o arferion da ar lefel ysgol a chlwstwr a fydd yn hysbysu ac yn ysbrydoli ysgolion i gynllunio ac arwain materion dysgu proffesiynol.

Nid pennu strwythurau neu ffordd o weithio yw bwriad Arwain Dysgu Proffesiynol na darparu adnoddau neu gynnwys parod ar gyfer amseroedd digyswllt. Yn hytrach, y nod yw helpu ysgolion i ddatblygu eu dulliau integredig eu hunain o ddysgu’n broffesiynol (gan gynnwys amser digyswllt neu HMS) trwy gynllun Arwain Dysgu Proffesiynol ysgol-benodol, hyblyg.

Bydd Arwain Dysgu Proffesiynol yn helpu ysgolion Cymru i ddatblygu fel sefydliadau dysgu, ac wedi’u seilio ar safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Bydd y canllawiau’n rhan o’r Ymagwedd Genedlaethol at Ddysgu Proffesiynol.

Mae’r canllawiau’n cael eu datblygu gan grŵp golygyddol sy’n cynnwys arweinwyr ysgolion cynradd ac uwchradd, cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a chynrychiolydd o’r consortia rhanbarthol. Mae’r grŵp yn ymgynghori â grŵp rhanddeiliaid yr Academi Arweinyddiaeth a’r Grŵp Cyflawni Addysg Strategol, sy’n cynnwys cynrychiolaeth o’r ‘haen ganol’, gydol y broses.

Bydd y grŵp golygyddol yn cyhoeddi diweddariadau ar bob cam o’r broses, ar wefan yr Academi Arweinyddiaeth.

Mae ysgolion ar gamau gwahanol o’r broses o gynllunio dysgu proffesiynol, a lle mae ysgolion wedi cwblhau eu cynlluniau am eleni – neu y byddant yn gwneud hynny cyn y gwanwyn – mae’r Academi Arweinyddiaeth yn rhagweld y bydd canllawiau Arwain Dysgu Proffesiynol yn llywio eu gwaith cynllunio ar gyfer 2020/21 a thu hwnt.

Amserlen

Hydref 2019

Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Academi Arweinyddiaeth ddatblygu canllawiau cenedlaethol ar Arwain Dysgu Proffesiynol

 

Tachwedd 2019

Sefydlu grŵp golygyddol

Rhagfyr 2019 - Mawrth 2020

Casglu tystiolaeth

– Astudiaethau achos manwl o ddulliau effeithiol o arwain dysgu proffesiynol gan amryw o ysgolion ledled Cymru

Ebrill 2020

Cyhoeddi canllawiau Dysgu Proffesiynol Parhaus:

– Egwyddorion allweddol dulliau effeithiol o Arwain Dysgu Proffesiynol

– Astudiaethau achos o arferion da i lywio ac ysbrydoli

– Canllawiau ymarferol er mwyn datblygu cynllun Arwain Dysgu Proffesiynol

Mai 2020

Rhannu â Chynghorwyr Her, Cynghorwyr Gwella Ysgolion a chydweithwyr eraill ‘haen ganol’

Haf 2020

Cyfleoedd i ysgolion ymgysylltu â chanllawiau Dysgu Proffesiynol Parhaus a llywio cynlluniau ar gyfer 2020/21 a thu hwnt

2020/21

Ysgolion Cymru’n datblygu cynlluniau Arwain Dysgu Proffesiynol

Yr Academi Arweinyddiaeth yn diwygio canllawiau yn dilyn adborth gan ysgolion a rhanddeiliaid eraill

Cymryd Rhan!

Dechreuwyd casglu tystiolaeth ar gyfer Arwain Dysgu Proffesiynol ym mis Rhagfyr 2019, a bydd wedi’i gwblhau ym mis Mawrth 2020, cyn cyhoeddi’r canllawiau ym mis Ebrill 2020. Os yw eich ysgol neu glwstwr chi wedi datblygu dull effeithiol o Arwain Dysgu Proffesiynol a all lywio’r canllawiau hyn, byddai’r Academi Arweinyddiaeth wrth ei bodd yn clywed gennych. Ysgrifennwch atom trwy e-bostio post@agaa.cymru.