Cefndir

Mae ymchwil rhyngwladol yn dangos yn glir bod arweinyddiaeth yn ail agos at addysgu yn yr ystafell ddosbarth wrth ddylanwadu ar ddysgu disgyblion.  Drwy ein gwaith o gymeradwyo darpariaeth arweinyddiaeth o’r safon uchaf, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn cael y cyfleoedd datblygu cywir i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ganlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn bodoli i gefnogi a datblygu arfer arweinyddiaeth pob un o’n cydweithwyr sy’n gweithio ar draws y system addysg yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn er lles ein hymarferwyr a’r plant a phobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw beth bynnag fo’r lleoliad, neu haen o’r system addysg y maen nhw’n gweithio ynddo.

Fel Academi byddwn yno i gefnogi’r holl arweinwyr waeth pa gyfnod o’u gyrfa maent ynddo. P’un a ydyn nhw’n meddwl am gymryd y camau nesaf i arweinyddiaeth ffurfiol yn unig neu’n arweinwyr profiadol, byddwn yn rhoi’r hyder, y gefnogaeth a’r datblygiad iddyn nhw fydd yn eu helpu i fod y gorau. Byddwn yn cefnogi’r holl arweinwyr ledled Cymru p’un a ydynt yn gweithio mewn ysgolion, darparwyr eraill, mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu sefydliadau addysgol eraill fel yn yr haen ganol.  Byddwn yn gosod addysg ac arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru ar flaen y gad ac yn fan gwych i fod.