Ar hyn o bryd, Tim yw Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac mae wedi bod yn y swydd ers 11 mlynedd. Mae’r swydd yn cwmpasu cylch gwaith polisi eang o fewn y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a’r Gymraeg, gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid ac amrywiaeth o feysydd polisi sy’n effeithio ar bobl ifanc 11-25 oed.

Cyn hyn, bu Tim yn gweithio ym maes llywodraeth leol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fel Rheolwr rhaglen addysg amgen, Cydgysylltydd Cynorthwyol y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc a Swyddog Lles Addysg.

Graddiodd Tim o Brifysgol Birmingham gydag MEd mewn Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiad ac o Brifysgol Plymouth gyda BSC (Anrh) mewn Astudiaethau Polisi Cymdeithasol a Chyfiawnder Troseddol, ac mae ganddo Ddyfarniad lefel 5 mewn Arwain a Rheoli o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.