Helen yw pennaeth Ysgol Bryn Castell ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl treulio rhan gyntaf ei gyrfa yn Swydd Gaergrawnt, dychwelodd i Gymru yn 2010 i ymuno â thîm Ysgol Bryn Castell fel Dirprwy Bennaeth, a chafodd ei phenodi’n Bennaeth yn 2014.

Mae Helen wedi bod yn gweithio fel Mentor CPCP ers sawl blwyddyn, ac mae wedi cydgysylltu amryw o gyrsiau datblygiadol DPP ar gyfer uwch reolwyr a rheolwyr canol mewn Ysgolion Arbennig ac Ysgolion Prif Ffrwd o fewn Consortiwm Canolbarth y De (CCD) ac ar draws ysgolion Cymdeithas Ysgolion Arbennig De Cymru (SWASSH). Mae hi’n gyfrannwr gweithgar ac yn weithiwr proffesiynol uchel ei pharch mewn amrywiaeth o rwydweithiau, a chyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Addysgu Ysbrydoledig 2015 yn y categori Pennaeth Ysgol Arbennig y Flwyddyn.