Proses cymeradwyo

Diben cymeradwyo yw sicrhau y gellir cydnabod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth fwyaf effeithiol. Bydd y ddarpariaeth hon wedi cyflawni cyfres o feini prawf ansawdd. Bydd hyn yn ein helpu i gyflawni ein rôl i ysbrydoli a datblygu’r genhedlaeth bresennol a nesaf o arweinwyr mewn ysgolion a lleoliadau i ymateb i heriau unigryw a chyfleoedd arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.

Tra bydd y broses gymeradwyo yn asesu ceisiadau yn erbyn cyfres o feini prawf, nid ydym am gyfyngu ar arloesi, ac nid ydym yn dymuno hyrwyddo unrhyw ideoleg arbennig neu arddull arweinyddiaeth. Rydym yn ceisio ategu’r amrywiaeth eang o ddarpariaeth a fydd yn berthnasol ar gyfer arweinwyr ar gamau gyrfa amrywiol, gydag anghenion gwahanol ac yn gweithio o fewn cyd-destunau penodol ac amrywiol yng Nghymru. Yn anad dim, byddwn yn edrych i sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei hategu gan dystiolaeth ryngwladol o’r hyn sy’n gwneud arweinyddiaeth effeithiol. O ganlyniad, gall pob un o’r arweinwyr fod yn hyderus y bydd y camau datblygu arweinyddiaeth maen nhw’n buddsoddi eu hamser ynddo yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc.

Cymeradwyo’r Ddarpariaeth Bresennol

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gwahodd darparwyr i gyflwyno darpariaeth datblygu arweinyddiaeth bresennol yn unrhyw un o’r meysydd canlynol i’w hystyried ar gyfer cymeradwyaeth:

  • Arweinwyr Canol, yn enwedig eu rôl wrth ddatblygu unrhyw agwedd o’r cwricwlwm newydd i Gymru
  • Darpar Penaethiaid
  • Penaethiaid Newydd a Dros Dro
  • Penaethiaid profiadol

Darpar Penaethiaid

Dylai’r ddarpariaeth ar gyfer darpar penaethiaid gynnwys datblygu unigolion fel eu bod yn gallu gwneud cais ar adeg briodol am asesiad ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Ni fydd dewis nac asesu ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster ei hun yn rhan o’r broses cymeradwyo gan fod Llywodraeth Cymru yn parhau i fod y corff dyfarnu ar gyfer y CPCP.

Arloesi a Darpariaeth Newydd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol hefyd yn ceisio diddordeb gan ddarparwyr sy’n greadigol ac yn arloesol yn eu dulliau o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol wrth ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd ’ac felly efallai na fydd yn gallu dangos effaith yn llawn eto.

Gall darpariaeth ‘newydd’ o’r fath fod mewn unrhyw faes datblygu arweinyddiaeth addysgol ac mewn unrhyw sector ond bydd angen iddo fodloni’r meini prawf a nodir ym meysydd 1-3 o’r meini prawf cymeradwyo. Bydd angen i’r ddarpariaeth hefyd ddangos sut, dros amser, a thrwy’r camau datblygiadol, y bydd yn casglu’r dystiolaeth sydd ei hangen i fynd i’r afael â’r meini prawf effaith a nodir ym maes 4 a sicrhau cynaliadwyedd y tu hwnt i’r cyfnod ariannu cychwynnol.

I gael rhagor o fanylion am gyllid ar gyfer arloesi, cysylltwch â post@agaa.cymru am fwy o wybodaeth.

Amserlen Cymeradwyo

Cyfle am gymeradwyaeth yn agor Mawrth 15fed 2019
broses gymeradwyo’n cau Mai 1af 2019
Cam 1 Asesiad o’r Cyflwyniad Ysgrifenedig Mai 22ain –
Mai 23ain 2019
Cam 2 Cyfarfod y Panel Mehefin 26ain –
Mehefin 27ain 2019
Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyhoeddi i’r darparwyr Gorffennaf 4ydd 2019
Bydd yr holl ddarpariaeth sydd wedi’i chymeradwyo ar wefan yr Academi Arweinyddiaeth Awst 2019