Newyddion

Blog – Adolygiad yr Arglwydd Holmes

Roeddwn i’n falch iawn o gynrychioli Bwrdd Cyfarwyddwyr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol mewn sesiwn weithdy a gynhaliwyd fel rhan o adolygiad ‘Cynllun Gweithredu Anabledd’ Llywodraeth y DU. Cynhaliwyd y gweithdy yng Nghaerdydd fel rhan o’r broses casglu tystiolaeth, ac ystyriwyd y rhesymau pam mae’r gyfran o unigolion sy’n ymgeisio am apwyntiadau cyhoeddus sy’n datgan anabledd mor isel, a beth ellir ei wneud i wella’r broses ymgeisio i bobl anabl.

Gan fod fy nghyfnod fel aelod o’r bwrdd yn y camau cynnar, roeddwn i’n bryderus am gwrdd ag aelodau bwrdd eraill cyrff cyhoeddus i ddechrau. Fodd bynnag, trwy sgwrsio gydag aelodau bwrdd cwmnïau eraill sy’n debyg i’r Academi, cefais ddealltwriaeth well o rolau gwerthfawr ein sefydliadau ym mywyd cyhoeddus. Mae siarad â’r unigolion hyn wedi fy ngalluogi i roi cyd-destun ehangach i fy rôl innau ar fwrdd yr Academi.

Roedd y gweithdy, a arweiniwyd gan yr Arglwydd Holmes Richmond MBE, yn cynnwys penodeion cyhoeddus presennol a blaenorol (pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl), a phobl anabl sydd wedi gwneud ceisiadau aflwyddiannus i benodiadau cyhoeddus. Yr Arglwydd Holmes yw nofiwr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain, ac yntau wedi ennill naw medal aur, pum medal arian ac un efydd yn ystod ei yrfa. Hefyd, roedd yn Gyfarwyddwr Integreiddio Paralympaidd, ac yn gyfrifol am drefnu Gemau Paralympaidd 2012 yn Llundain. Cafodd ei benodi i gynnal yr adolygiad ar ran Llywodraeth Cymru, er mwyn ceisio annog mwy o bobl anabl i wneud cais am benodiadau cyhoeddus.

Rhoddodd yr Arglwydd Holmes gyd-destun i’r adolygiad mewn llythyr a anfonwyd i gadeiryddion cyhoeddus ym mis Awst 2018:

“Mae gan Benodeion Cyhoeddus rôl unigryw a hanfodol wrth lywio gwasanaethau cyhoeddus a sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni. Fodd bynnag, mae gan adrannau’r llywodraeth ddata anabledd am 65% yn unig o benodeion cyhoeddus, a 5% yn unig o’r rhai a ddarparodd ddata sy’n datgan bod ganddyn nhw anabledd.

 Hoffwn ddeall beth sy’n atal pobl anabl rhag cyflwyno eu hunain ar gyfer y rolau pwysig a dylanwadol hyn, a pham gaiff cyn lleied ohonynt eu penodi. Rhaid i ni wynebu’r realiti: er bod ein talent ym mhob man, nid yw’r cyfleoedd ar gael.”

Yn ystod y gweithdy, gofynnodd yr Arglwydd Holmes bedwar cwestiwn allweddol, a ysgogodd drafodaeth ddiddorol o fewn y grŵp. Daeth nifer o bwyntiau i’r amlwg yn ystod y drafodaeth sy’n arbennig o berthnasol i’r Academi os bydd angen recriwtio aelodau newydd i’r bwrdd yn y dyfodol:

  • Nid yw’r cyhoedd yn sylwi ar gyfleoedd i gyfrannu at fywyd cyhoeddus trwy ymgymryd â phenodiad cyhoeddus yn aml, ac nid yw’r cyfleoedd i gymryd rhan yn cael eu cydnabod yn eang. Mynegwyd barn gref nad yr ymgeisydd ‘gorau’ yw’r ymgeisydd iawn bob amser, ac y dylid cynyddu’r cyfleoedd i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys anableddau.
  • Nid yw’r broses ymgeisio bresennol yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr anabl. Cafodd problemau fel gwefannau yn cau’n awtomatig cyn cwblhau ceisiadau a natur ffurfiol a brawychus penodiad cyhoeddus eu hamlygu fel rhwystrau posibl. Roedd rhai pobl yn ystyried bod y broses gyfweld anffurfiol yn rhwystr diangen, o ganlyniad i leoliadau amhriodol ac amseroedd teithio ac aros hir.
  • Mewn sawl achos, yr unig gyfle i ddatgan anabledd yw yng ngham cyntaf y broses ymgeisio. Nid oes data’n cael ei gasglu yng nghamau dilynol y broses.

Roedd hi’n amlwg o’r trafodaethau yn ein gweithdy bod gan sawl aelod sy’n gwasanaethu ar fwrdd anabledd heb ei ddatgan, sy’n gwyro’r data sy’n llywio polisïau a phenderfyniadau ar hyn o bryd.

Roeddwn i’n ffodus i siarad â’r Arglwydd Holmes yn ystod y sesiwn, a chefais fy nharo gan ei ddidwylledd a’i ymroddiad i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu hannog i ymgeisio am benodiadau cyhoeddus. Mae gwaith allgymorth gan gyrff cyhoeddus yn hanfodol i’r cyhoedd ddeall eu gwaith ac i annog rhagor o amrywiaeth mewn ceisiadau am aelodaeth bwrdd. Rwy’n hyderus, dan arweiniad yr Arglwydd Holmes, y gall yr adolygiad hwn wneud gwahaniaeth nid yn unig i bobl anabl, ond dyfodol byrddau cyhoeddus ledled y wlad hefyd.

(Mae Rosemary Jones OBE yn Is-Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr AGAA)

Diweddariad

Mae’r AGAA yn croesawu’r pwyslais a roddir ar ddatblygu cynhwysedd arweinyddiaeth addysgol yn y cytundeb rhwng y Prif Weinidog newydd ac Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg ac yn arbennig felly rôl greiddiol yr AGAA yn y gwaith pwysig a chyffrous hwn.

Blog – Y Arweinyddiaeth o Dysgu

Dysgu yw hanfod arweinyddiaeth – dysgu ein plant a’n pobl ifanc, wrth gwrs, ond hefyd dysgu proffesiynol ein staff ac yn bennaf, ni’n hunain.  Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) yn rhoi dysgu wrth wraidd popeth yn ymwneud ag arweinyddiaeth.  Os na pharhawn i ddysgu fel arweinwyr, a pharhau i arwain dysgu pobl eraill, byddwn yn y pen draw yn colli ein rheswm dros ddod yn arweinwyr yn y lle cyntaf.  Arwain yw dysgu, a dysgu yw arwain.

Mae gymaint i deimlo’n gyffrous ac yn obeithiol yn ei gylch o ran addysg yng Nghymru.  Rydym ar ganol y set o ddiwygiadau addysgol mwyaf nodedig ers cenhedlaeth.  Mae gennym y set o ddisgwyliadau uchaf ar gyfer y Gymraeg ers cenedlaethau lawer.  O ganlyniad, mae’r weledigaeth ar gyfer cwricwlwm newydd i’n dysgwyr yn un hynod feiddgar ac mae angen edrych ar y tensiwn rhwng y weledigaeth honno ar gyfer yfory a realiti heddiw fel tensiwn cadarnhaol ac egni cadarnhaol.  Heb y tensiwn hwnnw rhwng gweledigaeth a realiti, ni fyddai angen newid, ac mae’n rhaid i arweinwyr ar bob lefel ddal eu gafael ar y weledigaeth honno er mwyn creu realiti newydd yn ein hysgolion.

Mae ar arweinwyr angen systemau y gallant ddibynnu arnynt.  Ni ddylai fod rhaid i ni ddisbyddu egni gwerthfawr ar ailddyfeisio’r systemau hynny bob tro y bydd her wahanol yn ein hwynebu.  Dylai pob cymuned ysgol ddeall beth a ddisgwylir gan holl aelodau’r gymuned honno, pwy bynnag ydynt.  Yn ei dro, mae hynny’n rhoi sefydlogrwydd a sicrwydd yn ogystal â thegwch, ac yn sicrhau bod cyd-ddealltwriaeth gennym i gyd o’r hyn a ddisgwylir gennym fel gweithwyr proffesiynol, a beth allwn ni ei ddisgwyl yn gyfnewid.

Ond mae’r weledigaeth ar gyfer y dyfodol yn gymaint mwy nag un o systemau’n unig.  Trwy ddefnyddio’r systemau a’r arferion hynny yn sbardun, gallwch wneud gymaint mwy.  Mae ein safonau proffesiynol newydd, wedi’u gwneud yng Nghymru, i Gymru, yn mynnu bod lle canolog i addysgeg, gan ategu hynny â dysgu proffesiynol, cydweithio a’r angen i arloesi.  Mae arloesi yn ein cadw ni’n fyw fel gweithwyr proffesiynol, mae’n ein cadw ni’n sionc.  Mae arloesi’n ein galluogi ni i roi cynnig ar rywbeth newydd gyda’r bwriad o werthuso ac asesu ei effaith ar ddysgwyr.  Nid yw arloesi yn rhywbeth y dylem redeg rhagddo ond yn hytrach yn rhywbeth y dylem ei goleddu.  Mae angen i’n plant ni i arloesi, i’n gweld ni’n arloesi, i weld bod mentro’n ofalus yn beth da, cyhyd â’n bod ni’n dysgu, ac mae angen iddynt weld y broses honno’n cael ei modelu a’i byw yn ein hysgolion.  Mae dysgu o arfer da yn beth ardderchog, ond mae dysgu o gamgymeriadau, dysgu o roi cynnig ar rywbeth nad yw’n gweithio fel y byddem yn ei ddisgwyl, yn fy marn i, yn fwy grymus fyth.

Ni ellir gwneud dim o hyn heb arweinyddiaeth.  Fel y dywed ein safonau proffesiynol newydd – mae arweinyddiaeth yn helpu i addysgeg dyfu.  Gwyddom i gyd mai’r unig ddewis amgen i gynnydd yw marweidd-dra, ac ni fydd addysgeg farwaidd yn cyflawni’r dysgu y mae ein plant ei angen ac yn ei haeddu.  Mae’n rhaid i ni gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer system atebolrwydd newydd sy’n annog arloesi ac yn atal y marweidd-dra hwnnw.  Mae’n rhaid i ni barhau i ganolbwyntio ar anghenion ein holl ddysgwyr yn gyfartal ac nid ar yr ychydig rai hynny a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer croesi trothwy.  Fel arweinwyr, mae angen i ni weithredu fel eiriolwyr dros y rhai difreintiedig a dadrithiedig – nid gweledigaeth i rai yw ein gweledigaeth ni, mae’n weledigaeth i bawb.

Mae’r AGAA yn ei dyddiau cynnar, ac mae angen iddi wneud gwahaniaeth i ennill ei phlwyf.  Mae angen iddi fod yn sefydliad dysgu ac mae’n rhaid iddi fod yn arloesol ei hymagwedd.  Mae’r AGAA wedi ardystio ei rhaglen datblygu arweinyddiaeth gyntaf – y Rhaglen ar gyfer Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro sydd wedi’i chynllunio a’i chyflwyno gan y pedwar consortia rhanbarthol mewn partneriaeth â’r 22 awdurdod lleol a dwy brifysgol.  Rwy’n llongyfarch eu partneriaeth ac yn edrych ymlaen at gyfarfod â phob un ohonoch sydd ar fin cychwyn ar y rhaglen hon ar ddechrau mis Tachwedd, a hyderaf y bydd eich profiadau yn eich cynorthwyo i ddod y Pennaeth yr ydych am fod.

Mae pawb ohonom yn arweinwyr, p’un a yw hynny mewn rôl arwain ffurfiol neu beidio.  Mae’r AGAA eisiau clywed gennych os oes gennych syniadau ynglŷn â datblygu arweinyddiaeth o unrhyw fath yng Nghymru – po fwyaf arloesol, gorau oll.  Dysgu yw hanfod arweinyddiaeth, ac mae dysgu yn ein gwneud ni’n arweinwyr gwell.

(Huw Foster Evans – Prif Weithredwr o AGAA)

Lansiad y Rhaglen ar gyfer Penaethiad Newydd a Phenaethiaid mewn Gofal

Yn ystod yr wythnos hon, gwelwyd lansiad y Rhaglen ar gyfer Penaethiad Newydd a Phenaethiaid mewn Gofal, rhaglen a ddatblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol.

Hon yw’r rhaglen gyntaf i fodloni meini prawf cymeradwyo yr Academi. Byddwn yn gweithio yn agos gyda’r bartneriaeth i sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i gyrraedd safonau uchel yr Academi ac yn cwrdd ag anghenion arweinwyr addysgol yng Nghymru. Rydym yn hyderus y bydd y rhaglen newydd hon yn cynnig ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd o benaethiaid sydd yn chwarae rôl mor greiddiol yn arwain y dysgu ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.

Mae’r AGGA yn edrych ymlaen at weld amrediad cynyddol o ddarpariaeth wedi ei gymeradwyo fydd ar gael i arweinwyr ar bob lefel ar draws Cymru. Y cam nesaf ar y daith hon yw ein galwad gyfredol ar gyfer cymeradwyo sydd yn ymestyn i gynnwys darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol.

Cymeradwyo – Yr Alwad Nesaf

Yn dilyn yr alwad wreiddiol ar gyfer cymeradwyo darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro yn Haf 2018, mae’r AGAA wedi adolygu’r broses ac yn awr yn ymestyn yr alwad i gynnwys darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol.  Mae hyn yn ychwanegol i’n galwad ar gyfer darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro.

Bydd y cylch cymeradwyo hwn yn dod i ben ar 7fed Rhagfyr 2018 a bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu â darparwyr erbyn 8fed Chwefror 2019.

Mae’r ffurflen gais, ynghyd â chanllaw cymeradwyo sydd yn cynnwys y meini prawf manwl,  ar gael ar here

Cysylltwch ag post@agaa.cymru am unrhyw ymholiadau pellach.

Grŵp Rhanddeiliaid

Mae’r AGAA yn edrych am aelodau ar gyfer ei Grŵp Rhanddeiliaid a fydd yno i roi gwybodaeth, a hefyd i gefnogi a herio’r Academi a’i gwaith. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 13 Medi.

Bydd y Grŵp Rhanddeiliaid yn:

  • Llais gwybodus a fydd yn cynrychioli’r system addysg i gynorthwyo’r Academi
  • Dylanwadu ar syniadau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol
  • Cefnogi ac yn herio gwaith yr Academi – gwella’r broses gadarnhau, awgrymu ymchwil a chomisiynau ac ati
  • Sicrhau bod arweinwyr o bob rhan o’r sector addysg yn teimlo bod yr Academi yn eu cynrychioli, a’u bod yn perthyn iddi
  • Sicrhau bod yr Academi yn gwrando’n astud ar randdeiliaid ac yn cydweithio â nhw

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Blog – golwg gan gydymaith

John Kendall, Mai 2018

Mae hon wir yn adeg wych i fod yn gweithio ym maes addysg yng Nghymru. Mae’r dasg o greu cwricwlwm newydd yn dilyn adroddiad “Dyfodol Llwyddiannus” yr Athro Donaldson ym mis Chwefror 2015 yn gyffrous, ac yn fwy cyffrous fyth yn sgil y ffaith mai athrawon cyfredol eu hunain sy’n arwain y gwaith. Y rhain yw’r bobl sy’n gwybod orau beth sydd angen ei wneud, ac, o dan arweiniad pobl eraill yng Nghymru a thu hwnt, mae pethau’n dechrau ymffurfio. Ond mae angen i ni fod yn amyneddgar. Mae rhai ohonom yn ddigon hen i gofio ffolderi’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cyrraedd yr ysgolion ar ddiwedd yr 80au. Bryd hynny, cyflwynwyd y cwricwlwm i ni fel cynnyrch gorffenedig. Y tro hwn, rydym yn ei gyd-adeiladu. Daw hyn â llu o heriau, ond llu o gyfleoedd hefyd. Rwy’n sicr ein bod yn mynd i greu rhywbeth arbennig i’n bobl ifanc, rhywbeth a fydd yn fodel i rai eraill edrych arno. A rhywbeth sy’n iawn i Gymru.

Mae’n bwysig ar yr adeg hon o newid ein bod yn troi ein sylw at arweinyddiaeth hefyd. Roedd lansio’r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol (NAEL) ar 16 Mai yn garreg filltir bwysig, ond nid diwrnod cyntaf y broses oedd hwn! Roedd gwaith aruthrol eisoes wedi’i wneud i roi cychwyn ar bethau. Rhoddwyd y cyfrifoldeb i Ann Keane i gasglu barnau a safbwyntiau gan athrawon ac arweinwyr ym maes addysg yng Nghymru, ac i edrych ar fodelau eraill. Sefydlwyd bwrdd cysgodol i gefnogi a chynghori. A thuag at ddiwedd y llynedd, gofynnwyd am geisiadau gan benaethiaid profiadol i lunio’r garfan gyntaf o arweinwyr i’w penodi‘n gymdeithion yr Academi. Mewn ysbryd o gyd-adeiladu, nid yn unig y mae’r cymdeithion yn ymgymryd â’r hyfforddiant, maent yn cynghori ar ddatblygu’r hyfforddiant hwnnw hefyd ac yn chwarae rhan flaenllaw i wneud yn siŵr bod yr Academi yn darparu’r cyfleoedd iawn i arweinwyr ysgol yng Nghymru, ac yn rhoi iddynt y sgiliau a’r profiadau angenrheidiol i arwain ein hysgolion ymhell i mewn i’r 21ain Ganrif.

Sut beth fydd hyn? Er bod llawer wedi’i wneud, mae’n ddyddiau cynnar o hyd. Mae’r cymdeithion eisoes wedi bod yn cydweithio â thîm cyflwyno, a bu’n brofiad gwirioneddol gadarnhaol ac adfywiol. Mae deuddeg ohonom i gyd, dau bennaeth cynradd ac un pennaeth uwchradd o bob un o’r pedwar consortiwm. Mae pawb yn cyfrannu profiad helaeth iawn. Er bod gennym wahanol gefndiroedd, sgiliau a gwybodaeth, mae’n amlwg ein bod yn rhannu gweledigaeth ar gyfer addysg yng Nghymru sydd wedi gwreiddio’n ddwfn mewn ysbryd o gydweithio, ac angerdd i wneud ein hysgolion y gorau y gallant fod. Rydym yn cydnabod ein bod mewn sefyllfa o fraint a chyfrifoldeb, gwyddwn nad yw’r atebion i gyd gennym, ond mae pob un ohonom yn awyddus i weithio gyda’n gilydd, i wneud yr ymchwil angenrheidiol, i wrando ar ein gilydd, ac ar bobl eraill hefyd.

Rydym yn ffodus ein bod yn gallu gweithio nid yn unig gyda’n gilydd, ond i gael y cyfle i ymgysylltu â nifer o bobl a chanddynt wybodaeth helaeth mewn meysydd addysg gwahanol. Mae’r rhain yn cynnwys Graham Donaldson, Mick Waters a Lucy Crehan, sef awdur “Cleverlands”, llyfr difyr iawn ar systemau addysgol llwyddiannus ledled y byd. Bydd pobl eraill yn cael eu cynnwys wrth i’r rhaglen ddatblygu.

Byddwn yn gweithio ar brosiectau mewn “Cymunedau Maes”, a byddwn yn rhannu’r gwaith hwn drwy flogiau ac adroddiadau. Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu themâu sy’n bwysig i arweinwyr ysgol ar hyd a lled Cymru, ac yn gyfle i dreulio amser gwerthfawr yn myfyrio ar y themâu hyn a’u datblygu, a rhannu ein canfyddiadau.

Bydd cyfleoedd i ddysgu gan systemau addysgol eraill, nid efelychu’u hymarfer yn union, ond yn hytrach gweld sut gallwn ni addasu’r rhannau gorau i’n system ni yma yng Nghymru. Mae hyn yn rhan bwysig o’r ethos sydd eisoes wedi’i sefydlu yn ein gwaith o ddylunio’r cwricwlwm newydd. Yn ogystal â hyn, byddwn yn edrych ar arweinyddiaeth y tu allan i addysg, mewn busnes, mewn diwydiant, ac mewn chwaraeon. Rydym yn cydnabod bod angen edrych y tu hwnt i’n cylchoedd bodlon a’n profiadau ein hunain os ydym am dyfu fel arweinwyr a datblygu’r rhaglen orau ar gyfer y garfan nesaf o gymdeithion i ymgysylltu â nhw.

Byddwn hefyd yn rhan o dîm o arweinwyr systemau a fydd yn helpu hwyluso rhaglenni yn yr Academi yn y dyfodol. Mewn llawer o ffyrdd, dyma elfen fwyaf cyffrous ein rôl, wrth i ni geisio adeiladu arweinyddiaeth addysgol gynaliadwy yng Nghymru. Mae ein plant angen i’n hysgolion fod y gorau y gallant fod; a dim ond drwy gael yr athrawon gorau, a thrwy weithio gyda’r arweinwyr gorau, y cyflawnir hyn.

Fel eiriolwyr dros yr Academi, byddwn ni, fel cymdeithion, yn rhannu ein gwaith mor eang ag y bo modd drwy ein rhwydweithiau sefydledig yn ogystal â digwyddiadau penodol. Cadwch olwg am fwy o flogiau a siaradwch â ni ynglŷn â beth rydym wedi bod yn ei wneud, heriwch ni, a chefnogwch ni. Os oes gennych farn ynghylch sut dylai’r Academi ddatblygu, rhowch wybod i ni. Yn olaf, nid yw’r cyfle nesaf i wneud cais i fod yn gydymaith yn bell i ffwrdd. Da chi, ystyriwch ddod yn rhan o hyn!

(Mae John Kendall yn bennaeth Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga yng Nghaerffili, ac yn un o gymdeithion yr AGAA).

Cefnogaeth newydd i arweinwyr addysg

Caiff corff newydd, gyda’r gwaith o ysbrydoli arweinwyr addysgol y dyfodol, ei lansio heddiw (dydd Mercher, 16 Mai). Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y system i roi cefnogaeth strategol i’r rhai mewn rolau arweinyddiaeth cyfredol yn ogystal â darparu anogaeth ac ysbrydoliaeth ar gyfer y rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa arweinyddiaeth mewn addysg.

Gan adeiladu ar yr arferion da sydd eisoes yn cael eu cyflawni gan arweinwyr ysbrydoledig, profiadol ac effeithiol sy’n gweithio yn system Cymru, ledled y DU ac yn rhyngwladol, bydd y sefydliad newydd yn cael ei harwain gan dîm annibynnol ac yn atebol i Fwrdd sy’n cynnwys pobl ag amrywiaeth o sgiliau a fydd yn cefnogi’r Academi wrth iddo ddatblygu. Bydd grŵp rhanddeiliaid, sy’n gynrychioliadol o’r holl sectorau addysg, ar gael hefyd i ddylanwadu ar waith parhaus yr Academi a sicrhau ei fod yn berthnasol i waith o ddydd i ddydd arweinwyr ysgol.

Wrth wneud y cyhoeddiad, pwysleisiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, bwysigrwydd arweinyddiaeth gref,

“Mae’n hanfodol ein bod yn datblygu arweinwyr gyda’r gallu i ysbrydoli, nid yn unig ein pobl ifanc, ond hefyd eu cydweithwyr er mwyn i ni weithio ar y cyd i godi safonau.

“Bydd yr Academi yn chwarae rôl hanfodol wrth ddatblygu talent arwain presennol ac yn y dyfodol ar gyfer Cymru a sicrhau y gall ein holl ysgolion ddarparu ein cwricwlwm newydd.

“Mae’r lansiad heddiw yn gam pwysig yn ein cenhadaeth genedlaethol i ddarparu system addysg sydd yn ffynhonnell o falchder cenedlaethol a hyder cyhoeddus.”

Mae Bwrdd Cysgodol, dan arweiniad y Cyn Brif Arolygydd Ysgolion Ann Keane, wedi bod ar waith i oruchwylio dechrau’r Academi gan gydlynu gweithdai a digwyddiadau ymgynghori ledled Cymru, i sicrhau bod llais ymarferwyr wedi bod yn ffactor pwysig sy’n dylanwadu ar mewn datblygiad parhaus yr Academi.

Sue Davies sydd newydd ei phenodi fel Cadeirydd yr Academi a soniodd am ei balchder ar achlysur y lansiad,

“Rwy’n credu fod hwn yn gam hynod o bwysig ar gyfer addysg yng Nghymru gan ein bod yn cydnabod y rôl hollbwysig mae arweinwyr yn chwarae wrth gyflawni’r diwygio yn y sector addysgol. Tra’n gwerthfawrogi’r angen i feithrin arweinwyr y dyfodol mae’n hanfodol ein bod yn darparu’r cymorth priodol i’r rhai sy’n darparu rolau arweinyddiaeth ar hyn o bryd, yn yr hyn y gellir ond eu disgrifio fel amseroedd heriol iawn.

“Dyna pam rydym wedi sicrhau bod rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys arweinwyr ysgolion, wedi bod yn gweithio’n agos i ddatblygu’r Academi hon ac y byddant yn parhau i gymryd rhan yn y dyfodol agos wrth i’r rhaglen waith gael ei chyflwyno.”

I gefnogi’r sefydliad ymhellach ac i ddarparu mewnbwn ymarferol ar gyfer arweinwyr ysgolion sydd eisoes yn weithredol, mae grŵp o 12 swyddog cyswllt, sy’n cynnwys penaethiaid o ledled Cymru, wedi cael ei sefydlu. Gwyn Tudur yw Pennaeth Ysgol Tryfan ym Mangor ac mae’n egluro rôl yr aelodau cyswllt,

“Rydym yn gweld ein rôl fel sicrhau bod yr Academi Genedlaethol yn ymateb i anghenion go iawn y rhai sy’n gweithio yn y system addysgol yng Nghymru ac yn enwedig ymgymryd â chyfrifoldebau arweinyddiaeth neu edrych ar gamu i fyny i arweinyddiaeth. Rydym yn edrych i sicrhau y bydd rhaglenni gwaith ymarferol a pherthnasol iawn i helpu ein cydweithwyr deimlo fel eu bod yn rhan o strwythur cefnogi ehangach, ac y bydd cymorth ar gael  bob amser.

“Fel arweinwyr ysgolion, ar adegau gallwn deimlo’n unig, ac mae sefydlu Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a’i nodau craidd yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”

I ddechrau datblygu gwaith yr Academi, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet alw i’r rhaglenni cyntaf ddod ymlaen i’w cymeradwyo. Bydd y rhaglenni cychwynnol hyn wedi’u hanelu at Benaethiaid dros dro a’r rhai hynny sy’n newydd i brifathrawiaeth i ddod ymlaen i geisio cymeradwyaeth gan yr Academi.  Bydd cymeradwyaeth yn sicrhau bod y ddarpariaeth sydd ar gael i’n gweithwyr proffesiynol addysg o ansawdd uchel ac yn hygyrch i bawb.