Amdanom ni

Rydym yn sefydliad annibynnol bychan a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiadau a wnaed yng nghynllun gweithredu’r llywodraeth “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl”. Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o’r dirwedd addysg.

Ein Gwerthoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddwy egwyddor sef:

  • tegwch mynediad at ddarpariaeth, a
  • darpariaeth sydd o’r ansawdd gorau.

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi arwain dysgu. Byddwn yn gwneud hyn drwy ymgorffori ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Ein dyheadau a'n gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig.

Cefndir

Yr her a osodwyd i ni gan yr OECD, Estyn a’r proffesiwn oedd sicrhau dull system gyfan tuag at arweinyddiaeth, a’i wneud yn brif gymhelliant i ddiwygio addysg.

Pwy ydyn ni?

Caiff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) ei harwain gan dîm bach o staff a gefnogir gan Fwrdd sy’n cynnwys unigolion ddaw ag amrywiaeth eang o arbenigeddau i sicrhau y gellir cyflawni dyheadau hirdymor y sefydliad yn effeithiol.

Mae 12 Cydymaith hefyd wedi cael eu penodi, sy’n cynnwys grŵp o benaethiaid profiadol a hynod effeithiol, ledled Cymru, a byddant yn chwarae rhan ddylanwadol wrth sefydlu’r Academi ac yng nghamau cyntaf ei ddatblygiad.

Cyswllt