Amdanom ni

Rydym yn sefydliad annibynnol bychan a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiadau a wnaed yng nghynllun gweithredu’r llywodraeth “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl”. Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o’r dirwedd addysg.

Ein Gwerthoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddwy egwyddor sef:

  • tegwch mynediad at ddarpariaeth, a
  • darpariaeth sydd o’r ansawdd gorau.

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi arwain dysgu. Byddwn yn gwneud hyn drwy ymgorffori ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Ein dyheadau a'n gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig.

Cefndir

Yr her a osodwyd i ni gan yr OECD, Estyn a’r proffesiwn oedd sicrhau dull system gyfan tuag at arweinyddiaeth, a’i wneud yn brif gymhelliant i ddiwygio addysg.

Pwy ydyn ni?

Caiff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) ei harwain gan dîm bach o staff a gefnogir gan Fwrdd sy’n cynnwys unigolion ddaw ag amrywiaeth eang o arbenigeddau i sicrhau y gellir cyflawni dyheadau hirdymor y sefydliad yn effeithiol.

Mae 12 Cydymaith hefyd wedi cael eu penodi, sy’n cynnwys grŵp o benaethiaid profiadol a hynod effeithiol, ledled Cymru, a byddant yn chwarae rhan ddylanwadol wrth sefydlu’r Academi ac yng nghamau cyntaf ei ddatblygiad.

Proses cymeradwyo

Wrth wraidd ein gweledigaeth mae ymrwymiad i sicrhau bod gan yr holl arweinwyr yn y system addysg fynediad at gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth gydlynol, hygyrch ac o ansawdd uchel sy’n bodloni eu hanghenion waeth ble maen nhw, a beth bynnag fo’u cyfnod gyrfa a’u huchelgeisiau. Bydd yr Academi yn defnyddio arbenigedd arweinwyr presennol yn y ddarpariaeth hon ac yn meithrin y genhedlaeth bresennol a nesaf o arweinwyr Cymru drwy wella statws, morâl a balchder mewn bod yn arweinydd Cymraeg yn y system addysg. Bydd ein dull o ddatblygu arweinyddiaeth yn grymuso arweinwyr yn y system i gryfhau gweithio mewn partneriaeth o fewn a rhwng ysgolion, ac i adeiladu proffesiwn ymgysylltu drwy ymchwil ac wedi ei seilio ar dystiolaeth.
Ni fyddwn yn uniongyrchol gyfrifol am gyflawni unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth. Byddwn yn manteisio ar y ddarpariaeth effeithiol sydd eisoes ar waith ac yn ceisio ei ategu. Yn ogystal, byddwn yn comisiynu darpariaeth newydd lle mae anghenion penodol, sectorau neu leoliadau lle nad yw anghenion arweinwyr yn cael eu diwallu’n llawn eto.
Y cam cyntaf i’w gymeradwyo oedd ar y ddarpariaeth gyfredol ar gyfer y rhai sydd yn bennaeth dros dro neu’n newydd i brifathrawiaeth ( yn y ddwy flynedd gyntaf). Yn dilyn y gwahoddiad cyntaf hwn i gyflenwyr gyflwyno eu darpariaeth, mae’r AGAA yn falch o gadarnhau i’r canlynol fod yn llwyddiannus yn derbyn cymeradwyaeth gan yr AGAA:

Rhaglen Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenathiaid Dros Dro – i’w chyflenwi gan y Consortia Rhanbarthol mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd i’r gwahoddiad.

Caiff cyfleoedd pellach am gymeradwyaeth eu cyhoeddi yma maes o law.

Cyswllt