Dewch i fod yn Gydymaith yr Academi

Cyflwyniad  

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (AGAA) wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru yn lle gwych i fod yn arweinydd addysgol a’n bod, trwy arweinyddiaeth o ansawdd da ar draws y system addysgol, yn cyflawni ein huchelgais feiddgar ar gyfer dysgwyr.

Mae’n sefydliad sydd hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru ac mae ganddo ei strwythur Cwmni ei hun. Pennaeth y sefydliad yw’r Dr Sue Davies, fel Cadeirydd y Bwrdd. Fel Cwmni Cyfyngedig trwy Warant a sefydlwyd ym mis Mai 2018, bydd yn cynrychioli llais y sector ac yn datblygu arweinyddiaeth ar draws y sector addysgol cyfan. Prif Weithredwr y Cwmni yw Huw Foster Evans sydd â phrofiad helaeth ym maes addysg dros flynyddoedd lawer.

Mae’r AGAA wedi ymrwymo i sicrhau mynediad teg at ddatblygu arweinyddiaeth o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’r rheiny sy’n gwasanaethu’r system addysg yng Nghymru. Mae’r AGAA yn gweithio i sicrhau, meithrin ac ysbrydoli arweinwyr nawr ac ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth â phob un o’r rheiny sydd â rhan mewn cyflawni’r uchelgais ar gyfer system Addysg Cymru.

Er mwyn ein helpu i gyflawni’r uchelgais feiddgar hon, rydym yn chwilio am arweinwyr effeithiol a chredadwy o bob cwr o Gymru i ymuno â’r grŵp presennol o Gymdeithion a bod ymhlith grŵp nesaf Cymdeithion yr Academi. Fel Cymdeithion, bydd gennych rôl ddylanwadol mewn datblygu’r Academi, a bydd gennych rôl allweddol hefyd, ochr yn ochr â’r AGAA, i gyflawni yn unol â’r uchelgais a amlinellir yn ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl‘. Bydd y Cymdeithion yn dod yn fodelau rôl ar gyfer arweinyddiaeth addysgol ledled Cymru.

I gefnogi’r rôl gyffrous a heriol hon, bydd Cymdeithion yn cael cyfle i ymgymryd â chomisiwn ar ran yr Academi a chefnogi datblygiad Rôl y Cydymaith. Trwy’r rôl arbennig hon, byddwch yn datblygu a chryfhau eich sgiliau a’ch gwybodaeth i fod yn arweinydd system gweithgar a strategol mewn lleoliad yng Nghymru.

Mae hyn yn gyfle unigryw i sicrhau bod gwaith yr Academi yn bodloni anghenion pob arweinydd yng Nghymru.  Bydd Cymdeithion mewn sefyllfa unigryw nid yn unig i helpu’r AGAA i gael effaith ar arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru, ond byddant hefyd yn dylanwadu ar waith yr Academi ac yn helpu sicrhau ei safle ar gyfer y dyfodol

Dyma fydd rôl y Cymdeithion llwyddiannus:

 • Sicrhau bod yr Academi yn deall y cyfraniad y mae arweinwyr yng Nghymru yn ei wneud at ddyfodol plant a phobl ifanc Cymru, ac yn gallu bodloni eu hanghenion datblygu arweinyddiaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae angen i’r Academi edrych a theimlo’n gredadwy i bob arweinydd yng Nghymru; bydd gan y Cymdeithion rôl allweddol wrth helpu cyflawni hyn trwy sicrhau perthynas agos ac effeithiol rhwng yr Academi a’r system addysg.
 • Cefnogi meysydd datblygu penodol trwy fod yn aelod o weithgorau a phaneli
 • Bydd gan Gymdeithion rôl weithredol mewn cefnogi gwaith sicrhau ansawdd yr Academi, nid yn unig trwy ardystio [1]ond hefyd cefnogi a dwyn ymlaen ddulliau arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth yng Nghymru
 • Bydd Cymdeithion yn helpu cynrychioli ‘llais arfer’ o fewn yr Academi a thu hwnt.
 • Chwarae rôl allweddol mewn cefnogi dylunio, datblygu a chomisiynu darpariaeth datblygu arweinyddiaeth; cymryd rhan mewn ymchwil a fydd yn cefnogi’r cysyniad o ysgolion fel sefydliadau dysgu; a gweithio ar feysydd strategol allweddol o wella ar draws systemau.
 • Sicrhau bod gwaith y Cymdeithion yn cyd-fynd ag Ymagwedd Genedlaethol newydd Dysgu Proffesiynol.
 • Bydd gan y Cymdeithion rôl allblyg, yn gweithio gyda, a thrwy, ystod o rwydweithiau i sicrhau bod y sector addysgol cyfan yn teimlo’n gysylltiedig â’r Academi ac yn deall ei gwerthoedd a’i hegwyddorion.
 • Chwarae rôl allweddol mewn diffinio a meithrin gallu a chapasiti ‘arwain systemau’ ledled Cymru ac mewn helpu pobl eraill i ddatblygu’r gallu i gefnogi arweinwyr eraill.
 • Bydd Cymdeithion yn cael eu gwahodd i greu cynnwys ar gyfer gwefan yr AGAA a chefnogi’r datblygiad trwy flogiau, astudiaethau achos o’u profiadau eu hunain, ysgrifennu erthyglau ar gyfer gwefan yr AGAA a chynhyrchu podlediadau perthnasol, ac ati.

Ymrwymiad amser

Bydd yr ymrwymiad amser disgwyliedig sydd ei angen i gyflawni’r rôl yn amrywio o un wythnos i’r llall, ac yn ôl diddordeb ac arbenigedd y Cydymaith, ond disgwylir y bydd am o leiaf ddiwrnod yr wythnos am y flwyddyn gyntaf. Mae ymgysylltu am ddwy flynedd arall yn debygol a bydd yn gysylltiedig â diddordeb penodol y Cydymaith ac yn amodol ar gytundeb ar y ddwy ochr rhwng y Cydymaith a’r Academi.

Ym Mlwyddyn 1, bydd y Cydymaith yn rhan o gomisiwn strategol ar gyfer yr Academi a fydd yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth. Cynlluniwyd Rôl y Cydymaith i gyflawni dau ganlyniad. Bydd yn datblygu’r sgiliau arwain sydd eu hangen i weithredu fel arweinydd system ac yn arwain diwygio strategol tra bydd hefyd yn helpu paratoi unigolion ar gyfer rôl Cydymaith yr Academi. Bydd yn cynnwys cyfres o seminarau craidd a bydd cyfle i’r Cymdeithion weithio gyda’i gilydd fel Cymunedau Ymholi sy’n cefnogi’r comisiwn, a fydd yn mynd i’r afael â materion o arwyddocâd cenedlaethol ar ran yr Academi.

Bydd cyllid ar gael i ddarparu elfen o iawndal i’r ysgol am ryddhau’r Cydymaith i gyflawni’r rôl.

Ar gyfer y cyfnod cychwynnol o 12 mis, bydd yr AGAA yn darparu cyfraniad o £12,000 i’r ysgol sy’n rhyddhau.  Mae cyllid ar gyfer y dyfodol yn cael ei ystyried gan yr AGAA ar hyn o bryd, a bydd yn amodol ar flaenoriaethau, cyllideb sydd ar gael, lefel cyfranogi a chytundeb ar y ddwy ochr.

Meini Prawf Dethol

Mae’r Academi yn awyddus i sicrhau bod y Cymdeithion yn adlewyrchu amrywiaeth ysgolion a lleoliadau addysgol eraill yng Nghymru; mae’r Academi yn ymwybodol iawn fod arweinwyr hynod effeithiol yn gweithio mewn llawer o fathau o leoliadau, ac rydym yn annog yr holl arweinwyr, ble bynnag y maent, i ystyried sut gallan nhw gyfrannu.

Ar gyfer y rownd nesaf hon o Gymdeithion, rydym yn chwilio am 12 Cydymaith arall o’r sector ysgolion a byddem yn arbennig yn gwahodd ceisiadau i’w hystyried gan Benaethiaid credadwy a hynod effeithiol o ysgolion gwledig ac ysgolion arbennig.  Bydd pob ysgol ar gyfnodau gwahanol o’u taith wella a gwahoddir pob arweinydd i ystyried i ba raddau y gallant fodloni’r meini prawf isod a’r arbenigedd a’r profiad penodol y gallant eu cynnig ar gyfer rôl y Cydymaith.

Rydym yn rhagweld y byddwn yn recriwtio carfan arall o oddeutu 12 Cydymaith o bob cwr o Gymru.

Bydd disgwyl i’r Cydymaith llwyddiannus ddangos y canlynol yn ei rolau presennol a/neu flaenorol:

 • Pennaeth sy’n gweithio mewn ysgol neu leoliad arall ar hyn o bryd, sy’n meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad o arwain yn llwyddiannus
 • Gwybodaeth am y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arwain, a’u defnyddio
 • Gallu dangos gwelliant ar draws amrywiaeth o feysydd mewn lleoliadau presennol neu flaenorol
 • Gallu dangos a rhoi tystiolaeth o effaith mewn meysydd heblaw ei leoliad ei hun
 • Dangos cydweithio a rhwydweithio
 • Gallu dangos tystiolaeth o brofiad ehangach o waith sydd wedi helpu mynd i’r afael yn llwyddiannus â materion ar draws systemau ar lefel clwstwr, rhanbarth neu’n genedlaethol
 • Gallu dangos ei ymrwymiad i addysg yng Nghymru trwy ei arweinyddiaeth
 • Diddordeb mewn datblygu arweinyddiaeth a dysgu ymhlith oedolion

Bydd y rôl yn cynnig datblygiad a fydd yn cynnig boddhad a chyflawniad sylweddol o ran datblygu arweinyddiaeth ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus tra bydd hefyd yn rhoi cyfle i wneud gwahaniaeth ar lefel genedlaethol.

Bydd y canlynol yn cael ei ystyried hefyd wrth asesu ceisiadau:

 • Bydd angen i’r ymgeisydd sicrhau bod digon o gapasiti arwain yn ei leoliad presennol neu fod hyn ar gael i’r lleoliad addysgol yn sgil ei drefniadau cydweithio, er mwyn i ddarpar arweinydd gamu i fyny ac arwain tra bydd y Cydymaith yn gweithio yn y system ehangach
 • Bydd yr ymgeisydd yn fodel rôl ar gyfer arwain, a bydd angen iddo/iddi ddangos lefel uchel o sgiliau rhyngbersonol, ynghyd â chyfathrebu effeithiol
 • Bydd yr ymgeisydd yn derbyn gwybodaeth gyfrinachol a gwybodaeth sy’n wleidyddol sensitif, a bydd angen iddo/iddi ddangos y gallu i weithio’n effeithiol yn y cyd-destun hwn

Y Broses Ymgeisio

Bydd angen i’r rheiny sydd â diddordeb yn y rôl:

 • Ofyn am gytundeb eu Corff Llywodraethol a’u Cyfarwyddwr Addysg cyn gwneud cais am rôl Cydymaith yr Academi.
 • Sicrhau bod digon o gapasiti arwain yn eu lleoliad eu hunain er mwyn i ddarpar arweinydd gamu i fyny ac arwain tra bydd y Cydymaith yn gweithio yn y system ehangach.
 • Cael eu cais wedi’i gadarnhau naill ai gan Reolwr Gyfarwyddwr Consortiwm Rhanbarthol, neu Gyfarwyddwr Addysg yr Awdurdod Lleol neu Gyfarwyddwr Esgobaethol.
 • Paratoi datganiad personol nad yw’n fwy na 1000 o eiriau sy’n adlewyrchu’r meini prawf dethol ac yn dangos profiad ac arbenigedd y gall yr ymgeisydd eu cynnig yn rôl y Cydymaith.

Bydd eich cais yn cael ei asesu gan banel sy’n cynnwys Aelodau Bwrdd yr AGAA, staff yr AGAA, Cydymaith presennol ac aelod panel allanol. Bydd Sicrhau Ansawdd, cymorth ac arweiniad yn Rôl y Cydymaith yn cael eu darparu gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Bydd Cymdeithion yn cael adolygiadau blynyddol a bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn cael sgyrsiau am ddatblygu perfformiad gyda phob Cydymaith. Gellir terfynu ymgysylltiad unigolyn yn y rhaglen gyda 3 mis o rybudd ar unrhyw adeg naill ai gan yr unigolyn neu gan yr AGAA neu’n gynharach, yn unol â disgresiwn yr AGAA. Os na chaiff ymgeiswyr eu dewis y tro hwn, bydd cyfleoedd eraill i weithio gyda’r AGAA yn y dyfodol.

Mae’r AGAA yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd.

Amserlen

Y broses ymgeisio yn agor Rhagfyr 2018
Y broses ymgeisio yn cau 18 Ionawr 2019
Llunio rhestr fer  – ceisiadau ysgrifenedig 1 Chwefror 2019
Cyfweliadau panel dethol Cymdeithion yr AGAA 13 a 14 Chwefror 2019
Hysbysu ymgeiswyr am y canlyniad gan y panel dethol. Wythnos yn dechrau 18 Chwefror 2019
Rôl y Cydymaith yn dechrau

Sylwer y bydd y cyfnod ymsefydlu ar gyfer Cymdeithion newydd yn cael ei gynnal dros 3 diwrnod yn ystod Mawrth/ Ebrill 2019

1 Mawrth 2019

I ymgeisio, neu i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r uchod, cysylltwch â Kirsty Payne/Michaela Renkes i post@agaa.cymru